Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

IMASABLONOK

SEGÍTSÉGÜL KEZDŐKNEK

 

Ima minta

Segítség a kezdetekkor

 

 Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a sablonok, csak mankók, amikor még valaki nem tudja a saját szavaival csecsemő keresztényként megfogalmazni saját gondolatait.

Természetesen a cél, hogy idővel ez személyes, egyedi és belső imává váljon, saját szavakkal, gondolatokkal, látásokkal, érzésekkel, saját egyéni szellemi vezetéssel!!!!

 

 

Mennyei Atyám!

 

Imádkoznom kell, de nem tudom, hogyan.

Kérlek, segíts a te Szent Szellemeddel, hogy meghallgasd könyörgésemet.

Az Úr Jézus Krisztus nevében jövök Te hozzád, a Te kegyelmi trónszéked elé.

Uram! Te azt mondtad az igében, hogyha megvallom a számmal az Úr Jézus Krisztust Uramnak és Megmentőmnek, akkor én újjá születek!

Hittel megvallom, hogy a Názáreti Jézus az én Megváltóm, Szabadítóm, Gyógyítóm, az Atya Isten Fia, Ember Fia, Békesség Fejedelme, Dávid gyökere, Júda Oroszlánja, Királyom, Pásztorom, Tanítóm, Mesterem, a mennyi Vőlegényem, az Urak Ura, a Kezdet és a Vég, az első és utolsó, az Alfa és Omega, a Mennyei Seregek Parancsnoka, kinek lábai alá vettetett zsámolyul minden ezen a Világon, s kinek kezébe vannak helyezve az életnek és a halálnak a kulcsai!

A Te nevedre minden térd meghajol a Mennyen, a Földön és a föld alatt is.

Minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére!

 

 

 

 

MEGTÉRŐ IMA

 

 

Hiszem, hogy Jézus meghalt értem, kiontott vérével megfizette a váltságot a bűneimért, harmadnapon feltámadt a halálból, felment a Mennybe, és ül az Atya Isten jobbján, és onnan ítél meg eleveneket és holtakat.

Hiszem, hogy magára vette bűneimet, betegségeimet, kötelékeimet, fájdalmamat, szenvedésemet, szegénységemet, rám kimondott, családomtól örökölt átkot is, hogy nekem ne kelljen elhordozni azokat!

Hiszem, hogy Ő az én mennyei védőügyvédem, s közbenjár értem az Atyánál!

Megígérem, hogy a te utadat követem mostantól Uram és csak Neked szolgálok! Hátat fordítok a múltamnak és szemeimet ezután csak Rád szegezem!

Kérlek, vedd ki a kő szívemet és adj helyette élő hús szívet, mely olthatatlan tűzzel érted lobog mindörökre!

Bocsásd meg a bűneimet, ahogy én is megbocsátok mostantól minden ellenem vétkezőnek! Bűneimet vesd el olyan messzire, amilyen távol van napkelet napnyugttól, és ne emlékezz meg róluk soha többé!

Moss meg engem, tisztíts meg Uram az Úr Jézus drága vérével, fedezz be, szentelj meg, áldj meg!

Hiszem, hogy újjászülettem, hogy bűnbocsánatom és örök életem van, s a mennyi polgárság és a királyi papság tagja vagyok a Názáreti Jézus Krisztus hatalmas és dicsőséges nevében!

Mostantól a sátán nem uralkodik rajtam!!!

Erős és győztes keresztényi életet fogok élni a Szent Szellem vezetése alatt Jézus nevében!

 

 

 

 

DICSÉRET, HÁLAADÁS

 

 

 

Dicsérlek, áldalak, magasztallak és imádlak teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből!

Hálát adok Neked Atyám az Úr Jézus Krisztus nevében:

-az elhívásomért, hogy gyermekeddé fogadtál,

-a gyülekezetért és annak vezetőiért, ahová helyeztél

-az életemért, hogy eddig is megtartottál engem

-az áldásokért és a nehézségekért, próbákért is egyaránt stb...

-hálát adok: ..... (amit kaptam)

 

Hálát adok Uram, hogy minden nap megteríted gazdagon asztalomat, s a Te kegyelmedből a drágaságot is csak nevetem.

Hálát adok az ételért, italért és ruházatért, amit Nekem adsz, mert bőkezűen betöltöd szükségeimet.

Irgalmad végtelen, kegyelmed örökkévaló.

Igaz Isten vagy, aki nem hazudik, s változásnak árnyéka sincs benned.

Személyválogatás nélkül, igazságosan ítélsz. A szívemet vizsgálod, nem a cselekedeteimet, mert tudod, hogy gyarló ember vagyok. De csak Téged szeretlek, és követlek.

 

- . -

 

Teremtő, Megtartó, Mindenható Isten! Seregek Ura, erős, tanácsos Isten! Féltékenyen szerető, hosszútűrő Mennyei Édesapám!

Köszönöm, hogy Te mellettem állsz, el nem hagysz! Köszönöm, hogy a bajban felemelsz, megtartasz, támogatsz.

Ezért én minden vágyamat, célomat, álmomat a Te oltárodra helyezem az Úr Jézus hatalmas nevében.

Legyen meg a Te akaratod életem minden percében! Elfogadom a Te döntéseidet, parancsaidat és vezetésedet, mert Te látod és tudod, mikor mire van szükségem! Hiszem, hogy a legjobbat szánod nekem, hisz ugyanolyan gyermekednek tekintesz, mint az Úr Jézust, és ugyanúgy szeretsz engem is, mint ahogyan Őt szeretted!

Minden bánatomat, problémámat, gondomat a Te válladra helyezem, mert csak Te tudod elhordozni és megoldani. Teljes hittel rád bízom az életem minden területét!

 

Ámen!

 

 

Reggeli ima

Jó reggelt, Drága Szent Szellem Isten! Hálát adok Neked Uram, hogy a mai napot is felhoztad Rám! Kérlek, vezess engem, tanácsolj ma is! Mutasd meg akaratod ezen a napon is az én életemben!

Add, Uram, a Te kegyelmedből, hogy hallhassam a hangodat és követni tudjam a Te rendeléseidet!

Drága Uram! Bocsásd meg bűneimet, moss meg és fedezz be Krisztus oltalmazó és megtisztító vérével!

Kérem a Te áldásodat, szabadításodat, kegyelmedet és a védelmet a mai napra is családomra, munkámra, utaimra, kapcsolataimra, magamra és jövőmre az Úr Jézus Krisztus nevében!

 

 

Ima - sátáni vélemények, vágyak, gondolatok ellen

 

Atyám, én a Jézus nevében Tehozzád jövök. Megbánom minden téves véleményemet, vágyamat, és gondolatomat.

Mindezeket megtagadom most, és a Te megbocsátásodat kérem.

Úgy döntök, hogy elengedek magamtól minden téves, isten-ellenes sémát, amelyek még mindig rossz irányba befolyásolnak és még mindig munkálkodnak gondolkodásomban, véleményeimben, vágyaimban, hitrendszeremben, szokásaimban, cselekedeteimben.

Lerontok ezért és lerombolok a Jézus nevében minden erősséget magamban, amelyeket ezek védelmére emeltem.

Úgy döntök, hogy csak Isten szerinti véleményeket, tanítást, gondolkodási módokat és viselkedést fogadok el a magaménak.

Elengedek magamtól minden téves, nem istentől származó, az igével ellentétes, gonosz képzelgést, amely visszatartana attól, hogy egységben legyek Jézussal.

Jézus nevében elengedek magamtól minden kételkedést és zavarodottságot!

Úgy döntök, hogy győztes életet élek!

Győztes viselkedéssel és szellemi vágyakkal, amelyek megfelelnek a Szent Szellem gyümölcsének! Jézus nevében! Ámen!

 

Megvallom most neked Istenem, mik azok a hazugságok, amikkel becsapott engem a sátán, amiket elhittem az életem során a gonosznak magammal kapcsolatban (felsorolni egyenként!!!):

-Megtagadom (ezt és ezt)...

Kérlek, válassz el örökre ezektől a Jézus nevében!

 

Ima 2 - Hamis vígaszkeresés ellen

 

Mennyei Atyám! Bocsánatodat kérem mindazon estekre, amikor Terajtad kívül más vígasztalást kerestem megromlott kapcsolataim és érzelmi sérüléseim, hiányérzéseim, fájdalmaim miatt. (édesség, alkohol, cigarette, drog, tv, számítógép, szex, egyéb...)

Elismerem, hogy ez bálványimádás!!!

Amitől most elfordulok mindörökre! Megbánom és felszabadítom magamat ettől a hamis imádattól a Jézus nevében!

Úgy döntök, hogy megengedem neked, hogy az Ige szerint a vígasztalóm légy a Szent Szellem által!

Azért is bocsánatot kértem, amikor elszigetelődtem másoktól és Tőled, Mennyei Atyám, és magányossá váltam.

Úgy döntök, hogy elhiszem azt az Igazságot, hogy te soha nem hagysz magamra, és nem hagysz el engem...

Úgy döntök, hogy szükségemben Tehozzád jövök! Segíts, Atyám, hogy Isten szerinti kapcsolatokra törekedjem, mind Veled, mind másokkal, hogy az ellenség-sátán ne tudjon engem elragadni, és visszatartani a benned elrendelt sorsomtól.

Atyám, tárd fel, honnan jön azoknak a hazugságoknak a gyökere, amelyeket elhittem magamról! Miért érzem úgy, hogy nem szeretnek, miért vagyok magányos még kapcsolatban, vagy közösségben is...

Ezen a napon úgy döntök, hogy megváltoztatom a viselkedésemet és teljes szívből Téged követlek!

Kérlek, hozz mellém olyan embereket, akik támogatnak engem, a Jézus nevében! Ámen!

Jézus nevében megtöröm a hazugság és a megtévesztés erejét az életemben, gondolataimon, érzelmeimen, a bálványimádás átkát! Helyet engedünk az igazi Vígasztalónak! Ámen!

 

Ima  3 - Hamis vígasz ellen

 

Mennyei Atyám! Elismerem, hogy nem éltem át a feltétel nélküli elfogadást, amellyel Te elfogadsz engem!

Úgy döntök, hogy elhiszem, szereteted irántam változatlan, akkor is, amikor nem vagyok szeretetre méltó.

Megbocsátok édesapámnak és édesanyámnak és őseimnek, azért, hogy elutasítottságuk megjelent az életemben!

Jézus nevében igényt tartok a szabadságra ez alól az átok alól. Isten családjához tartozom! Elveszem ennek az örökségnek az áldását! Megbocsátok azoknak, akik életem során elutasítottak engem!

 

Igényt tartok szabadságomra Jézusban, az engem megsebző szavak és cselekedetek erejétől!

Megvallom annak érdekében, hogy az elutasítottság fájdalmát csökkentsem, hogy viselkedésemmel másokat és magamat elutasítottam.

Elvágtam magamat attól, hogy megismerjem a Te elfogadásodat és szeretetedet!

Magányban és elszigeteltségben tartottam magamat.

Ma úgy döntök, hogy Jézusban maradok mindörökre!

Engedelmeskedem az Ő parancsainak, hogy újra átéljem az Atya védelmét,  és feltétel nélküli elfogadását.

 

Nem veszem többé a szolgaság szellemét, ami félelemben tart, hanem veszem a Fiúság szellemét, amely által élek, és szabad vagyok, és kiálthatom: Abba Atyám!

Jézus nevében jelentem ki mindezeket. Ámen!

 

Szent Szellem Isten! Adj hitet, hogy mindezt el is higgye a szívem!

Atyám, a megbocsátás erejét szólom az ellenem vétkezők felé! Hozd ezt el nekem!

Nem helyeslem azt, amivel megbántottak, megsebeztek, de nem ítélkezem, hanem az ítéletet átadom felettük neked. Elengedem őket ítéletre hozzád,ami csak a te jogod!

 

A sebeimet, kérlek, te gyógyítsd be a lelkemen. Veled osztom meg csak fájdalmaimat, haragomat, és igazságérzetem sérülését!

Magamnak is megbocsátok most! Jézus vére fedezze el helytelen reakcióimat! A Jézus Nevében!

Ámen!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 58
Tegnapi: 38
Heti: 96
Havi: 729
Össz.: 331 972

Látogatottság növelés
Oldal: Imasablonok - segítségül kezdőknek
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »