Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

 TIZEDFIZETÉS


TIZEDFIZETÉS és ADOMÁNY


Az egyik leginkább vitatott téma a felekezetekben. Főképp a hívők, azon belül is a frissen megtértek, vagy vallásos közegből jöttek között, de gyakran a kegyelmet egyoldaúan hangsúlyozó emberek is megkérdőjelezik újszövetségi létjogosultságát. Pedig igei.

Nézzük meg!

Sokan fizetnének is, de nem tanították őket, másokat jól tanítanak, de ezen a téren még nem tudtak megtérni, nem tudják elengedni az anyagi dolgokat.

Így áldásokat sem tudnak olyan mértékben átvenni, ahogy lehetne....

Mert a tizedfizetés generálja az áldásba jutást anyagi téren is! Vagyis a bővölködést.

Természetesen isten gondoskodik rólunk, de a hit mértéke és az úrnak való engedelmesség ezen a téren is - ha elfogadja valaki, ha nem-, igenis, befolyásolja az anyagi helyzetünket, főképp hosszútávon!

A bővölködés nem a világi értelemben vett gazdagságot jelenti, hanem egy olyan helyzetet, amikor a kiadásaink után valamennyi felesleg marad, amit bármi plussz dologra felhasználhatunk.

A tizedfizetés alapelvét és az adománytól való megkülönböztetését fogjuk ma megvizsgálni.


Az üdvtörténet 3 szakaszát fogjuk tanulmányozni.


I.

A törvény előtti időszak - Ábrahám tizedfizetése


1 Mózes 14: 18-24


Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten papja volt, 


megáldotta őt, és ezt mondta: Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! 


És áldott a Felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. 


Sodoma királya ezt mondta Abrámnak: Add nekem az embereket, a jószágot pedig tartsd meg magadnak! 


De Abrám így válaszolt Sodoma királyának: Fölemelt kézzel esküszöm az ÚRra, a Felséges Istenre, a menny és a föld alkotójára, 


hogy egy szál fonalat vagy egy saruszíjat sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondhasd: Én tettem gazdaggá Abrámot. 


Rólam ne legyen szó, csak arról, amit megettek a legények, meg azoknak a férfiaknak a részéről, akik velem tartottak: Anér, Eskól és Mamré kapják meg a részüket. 
Ábrahám ennek a harci papságnak és vezetőjének kifejezte támogatásáért

-háláját

-örömét

és elsősorban hitét!

-          2 -


Ábrahám szellemi törvényt tartott be hit által, nem a mózesi törvényt. Hiszen még nem is létezett ez utóbbi!


De kit is takar Salem királya, miért érdekes, hogy ennek tizedet fizetett mindenből Ábrahám???


Zsid 5,5
Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: "Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged." 

Zsid 5,6
Ahogyan másutt is mondja: "Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint." 


Már ebből a részből is egyértelmű, hogy Jézus Krisztusról van szó! Ő ma is főpap, és szellemi harc dúl a vezetésében az égben. De a 7. részből egyértelművé is válik, hogy az ige róla beszél.


Zsid 7,1
Mert ez a "Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta". 

Zsid 7,2
Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. 

Zsid 7,3
Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké. 

Zsid 7,4
De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. 

Zsid 7,5
Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint: ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahámtól származtak. 

Zsid 7,6
De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. 

Zsid 7,7
Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. 

Zsid 7,8
Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. 

-          3 -


A hitünk mindaddig nem kipróbált, míg át nem megy a tűzön - egy megpróbáltatáson.

És míg ki nem tisztul, mint az arany. Ha az aranyról leszedik a salakot, tükörként használható.

Látja benne magát az ötvös. Isten is addig tisztít, míg önmagát, vagyis Jézus Krisztust nem látja bennünk. Addig nincs vége a próbának, míg krisztusi módon nem kezeljük.

A tizedfizetés is egy ilyen hitpróba.

Olvassunk el egy történetet egy pokolt megjáró ember elbeszéléséről, aki olyanokat is látott ott szenvedve, akik kereszténynek vallották magukat, de nem fizettek soha tizedet.

Az anyagi területet nem adták át az Úrnak, ott ők döntöttek, nem Isten.

És nézzünk meg egy kisfilmet a Youtube-on. Címe a Hokedli.

Mi a döntést hozó hokedlit átadjuk Jézusnak? Vagy lelökjük róla és mi ülünk rá???

Miközben képmutatóan azt szajkózzuk: "Te vagy az Úr az életemben!"?

Mint Ábrahám szellemi utódai, akik hozzá hasonlóan Krisztusban átvehetjük a számára megígért örökséget, nekünk igei módon kell cselekedni.

Tizedet kell fizetnünk Jézus Krisztusnak, aki egy az Ő egyházával, ami az Ő Teste. Ez a pénz az Úré, Ő pedig szuverén Uralkodóként annak adja, akinek jónak látja - ő pedig szolgáinak rendelte ki!!!!

Az adománynak is elvárt szerepe van! Az Egyház által áldja meg a szegényeket karitatív munka keretében, a befolyt összegből támogathatók a missziók távoli tájakon, ahol még nem hallották az örömhírt. A misszionáriusoknak ez a munkájuk és el kell látni őket - afféle fizetés gyanánt. Egy krisztusi ember elvárná az életét is odaadó testvérétől, aki ilyen munkát vállal, hogy nyomorogva hirdesse az evangéliumot????

Azon kívül ebből fizetik a könyveket, bibliákat, szóróanyagokat, terembéreket, hangszereket, és sorolhatnánk.

Helyben is sok a megtéretlen ember, a vezetők akkor tudnak sokat Isten jelenlétében lenni, sokat munkálkodni a szentekért, ha főállásban csinálhatják a szolgálatukat.

Többször tudnak igény szerint istentiszteletet tartani, hetente többször is, azon felül biblia iskolát, női és férfi imaalkalmakat, személyes lelkigondozást, házaskurzust, alpha alaptanfolyamot, stb... Munka mellett sokkal kevesebb az idő. És nagyon megterhelő.

Egy legyintéssel ezt el lehet intézni, hogy ez az ő terhe, hát viselje?

Sokan viselik is. De a hívők részéről ez nem krisztusi szívet takar, ha ezt megengedik. Egyfajta visszaélés a vezetőjük buzgó szolgálati elkötelezettségével szemben.

Helytelen és sátáni az a beállítódottság a gyülekezetek részéről, hogy: „Istenem,  tartsd a mi vezetőnket krisztusi alázatban, majd mi szegénységben tartjuk."

A legjobb szolgáló is elfásul, ha nem érzi, hogy tisztelik. Mert ember. Nagyon sokan, mint Pál apostol, így is évekig ingyen, elhivatottságból, tűzzel, nagyon sok áldozatot hozva szolgálnak, csak hogy a hívők épüljenek és áldásba juthassanak.

De ez nem azt jelenti, hogy ez egy jó állapot.

Isten elvárja tőlünk, hogy tanítsunk a tizedről. A többi már a hívő lelkiismereti kérdése, és az ítélet Isten dolga.

A bővölködés kegyelem! Nincs jogunk hozzá, mint más áldáshoz sem, de Isten jóvoltából gondoskodik rólunk, anélkül, hogy kiérdemelnénk.


Mert Ő a SZERETET!


Tehát, ha a hívők elvárják, hogy a szolgálati ajándékuk feléjük Isten szerint szolgáljon, maximálisat nyújtva az ő áldásba jutásukért és hitbeli fejlődésük érdekében, akkor tőlük is elvárhatja az Isten, hogy az Ő akaratának (Igéjének) megfelelően teljesítsék a saját feladatukat, mint például a jó tanítványi hozzáállást, szorgalmas tanulást, gyakorlati elsajátítást, illetve jelen esetben a tized fizetést, adakozást.

-          4 -


Ha már hallottál az adakozásról Isten Beszédének megfelelő tanítást, akkor már nincs mentséged.


Ha nincs a szívedben, akkor meg kell térni!

Kérni kell az Urat, hogy változtassa meg a szívedet, hogy ne legyen benned hiányosság. Ezen a téren is legyél krisztusi.

Igaz mondás, hogy sajnos, a hívőknél a pénztárca tér meg utoljára.

Nem a vezetőnek kell a pénzed, hiszen nincs és nem is lehet kikövetelve, de tanítani kell, mert Isten fog számon kérni az utolsó napon!

Sokan arra hivatkozva tagadják meg a tizedfizetést, hogy már nem vagyunk a törvény alatt, és nem lehet követelni.

Így van! Isten az önkéntesen, örömmel, hitből adakozót szereti.

Itt az adakozásban mind a tized, mind a tényleges adomány bele tartozik.

Isten sok mindent elvár, de nem erőszakos. Ez különbözteti meg a sátántól. Nem fog gyűlölni téged, hanem szeretetből vár, hogy megváltoztasd gondolkodásmódodat.

Mert ha nem teszed, saját magad választod el Istentől. Ő nem távozik el tőled.

Mi csapjuk be előtte az ajtót és engedjük be a hátsó ajtón az ördögöt, hogy mint egy bitorló, jogtalan tulajdonos, kizsákmányoljon minket.

Az Úr jó! Ő a legnagyobb adakozó! Azt akarja, hogy rá hasonlítsunk! Felvegyük a krisztusi jegyeket.

De már felöltöztük Krisztust, mikor megtértünk és bemerítkeztünk. Akkor miért nem tesszük?

Mert hagyjuk, hogy ezen a téren az Óember "feltámadjon" és önálló életet éljen Krisztus ellenében.

Pedig mi már elvileg meghaltunk Krisztussal, és már nem mi élünk, hanem él bennünk a Jézus Krisztus!

Hagyod, hogy a „döntéshozó hokedlin" (előbb látott kisfilm alapján!) Jézus üljön? Vagy te is mindig lelökdösöd róla, miközben azt szajkózod: Óh, Jézus, te vagy az életem Ura! - ????

Pedig a valóságban nem engeded, hogy vezessen, nem engedelmeskedsz az Ő akaratának, beszédének. Visszaélve azzal, hogy nem kényszerít!


2Kor 9,8
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 

Az Úr jó cselekedetekre adta a pénzt.

A cél: a szükségeinket betölti, hogy ne kelljen aggódnunk az anyagi életünk miatt, de a feleslegből jót kell tennünk - ezt várja el.

Vagyis Isten munkájára adjunk, hogy terve zavartalanul teljesülhessen, a szolgálat működhessen.


-          5 -

 

Aki nem ad


Az ilyen sokszor bizonytalan, fél, nincs benne valódi hit. Nem hiszi el, hogy ez igei, és hogy ha odaadja az „utolsóját", akkor Isten gondoskodik róla, betölti a szükséget. Sok ilyen hitetlen „hívő" és gyülekezet van a világban.

Mk 12,41
Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 

Mk 12,42
egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 

Mk 12,43
Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 

Az igazi hit nem a láthatóra néz, a látható hiányokra, hanem Istenre! Rá támaszkodik, benne bízik CSELEKEDET SZINTJÉN, nem csak szóban!

Megpróbálható az Úr igéje, ha Ő is látja a szívedben, te is betartod majd, ha kapsz, amit ígértél előtte.

Ki kell lépni hitben! Még a mínuszból is lehet adni hit által. A bőségből adni nem hit kérdése.

Ha nincs és mégis adsz, ha kell az utolsódat is, az már hit! Teljes bizalom Isten felé!

Ez a tűz próbája!

NINCS HIT ÉS FÉLELEM EGYSZERRE! Logikátlan és ige ellenes.

Nézzük meg Jákobot, aki még mindig nem a törvény alatt élt - ő Ábrahám unokája!!!!


1Móz 28,10
Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott. 

1Móz 28,11
Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. 

1Móz 28,12
És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. 


-          6 -

 

1Móz 28,13
Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 

1Móz 28,14
Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 

1Móz 28,15
Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. 

1Móz 28,16
Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam! 

1Móz 28,17
Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. 

1Móz 28,18
Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. 

1Móz 28,19
Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. 

1Móz 28,20
És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 

1Móz 28,21
és békességben térek vissza apám házába, akkor az ÚR lesz az én Istenem. 

1Móz 28,22
Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. 


Itt a BÁRMI szó azt jelenti, hogy MINDENKOR MINDENBŐL!!!

A tized értünk van! Áldást hoz! Megpróbál hitben!

Minél többet adsz neki (vagyis az Ő földi munkájára), annál többet ad vissza. Nem lehet ebben legyőzni!


Jákob még hitetlen volt, neve szerint is tolvaj, csaló (még nem volt Izrael!), és feltételt szabott az Úrnak. De az Úr látta a szívét, hogy az ígéretét Jákob is beteljesíti, ha az Úr hűen önmagához, megáldja.


-          7 -


II.

Mózes ideje alatt - Törvény szerint


Zsid 7,5
Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint: ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahámtól származtak. 

Ez egy kényszer! Mese nem volt. Lehet, hogy valaki nem szívesen adta, de nem azt nézték.

Csak hogy befizesse.

A paráznaságban sem az számított, hogy valaki mit gondolt, mennyire volt mocskos belülről! Csak az életében ne legyen bűn kívülről.

De Krisztus már azt mondja, hogy az is paráználkodik, aki csak szexuális kívánsággal néz egy nőre, aki nem a felesége.

Az Újszövetség sokkal többet követel, sokkal magasabb szellemi színvonalon. Krisztus azért jött, hogy betöltse egy magasabb szinten, a szív önkéntes, hálaadó szintjén a törvényt.

Itt már nem kőtáblákra van írva, hanem a szívedbe. Nem a félelem miatt teszed, hanem hálából engedelmeskedsz.

Ebben segít, hogy bennünk él az Isten - mi vagyunk a Temploma.

Mi vagyunk az ő világtól elválasztott szent papsága.

Mózesnél mint egyfajta adó jelentkezett! Ma is mindenki keresi a kiskapukat, hogy a kötelező dolgokat megússza, vagy csökkentse. A törvény ellenállást szül.

A törvény bebizonyította, hogy meggátolja a szívbéli, hittel teli adást!

Néhány ószövetségi ige:


3Móz 27,30
A föld minden tizede az Úré, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből; az ÚR szent tulajdona az. 

3Móz 27,31
De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét. 

3Móz 27,32
A marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az ÚR szent tulajdona legyen. 


-          8 -


4Móz 18,21
Lévi fiainak pedig örökségül adtam minden tizedet Izráelben. Munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál. 

4Móz 18,22
Ne közeledjenek többé Izráel fiai a kijelentés sátrához, mert bűnhődni fognak és meghalnak, 

4Móz 18,23
hanem léviták végezzék a szolgálatot a kijelentés sátránál, és ők bűnhődjenek az ott elkövetett bűnökért. Örök rendelkezés ez nemzedékről nemzedékre, hogy nem kapnak örökséget Izráel fiai között. 

4Móz 18,24
Mert a lévitáknak adom örökségül Izráel fiainak a tizedét, amelyet az ÚRnak ajánlanak föl ajándékul, ezért mondtam nekik, hogy Izráel fiai között nem kaphatnak örökséget. 

4Móz 18,25
Ekkor így beszélt az ÚR Mózeshez: 

4Móz 18,26
Beszélj a lévitákkal, és mondd meg nekik: Amikor megkapjátok Izráel fiaitól a tizedet, amelyet örökségül adtam nektek, ajánljátok föl a tizednek a tizedét ajándékul az ÚRnak. 

4Móz 18,27
Úgy tekintendő a ti fölajánlásotok, mint a szérűről való gabona, és mint az, ami a sajtóból folyik. 

4Móz 18,28
Így ajánljatok föl ti is ajándékot az ÚRnak minden tizedből, amelyet Izráel fiaitól kaptok. Az ÚRnak szóló ajándékot adjátok oda Áron főpapnak! 


5Móz 12,6
Oda vigyétek égőáldozataitokat és véresáldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat, marháitok és juhaitok elsőszülöttjét. 

5Móz 12,7
Ott egyetek Isteneteknek, az ÚRnak a színe előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szerzeményeteknek, amellyel megáld Istenetek, az ÚR. 


5Móz 12,8
Ne tegyetek úgy, ahogyan mi itt ma teszünk: mindenki ahogyan jónak látja. 


5Móz 12,9
Mert még nem mentetek be a nyugalom helyére, az örökségbe, amelyet Istened, az ÚR ad neked. -          9 -

 
5Móz 12,10
Majd ha átkeltek a Jordánon, és letelepedtek azon a földön, amelyet örökségül ad nektek Istenetek, az ÚR, amikor már nyugton lesztek a körülöttetek levő összes ellenségetektől, és biztonságban laktok, 

5Móz 12,11
akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt Istenetek, az ÚR, hogy ott lakjék az ő neve, oda vigyétek mindazt, amit parancsolok nektek: égőáldozataitokat és véresáldozataitokat, tizedeiteket, felajánlásaitokat és fogadalmi áldozataitok legjavát, amit csak az Úrnak fogadtok. 

5Móz 12,12
Örvendezzetek Isteneteknek, az Úrnak színe előtt fiaitokkal és leányaitokkal, szolgáitokkal és szolgálóitokkal együtt, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden van, mert neki nincs örökrésze közöttetek. 

5Móz 12,13
Vigyázz, ne áldozd fel égőáldozataidat bármelyik helyen, amelyet látsz, 

5Móz 12,14
hanem csak azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR egyik törzsedben. Ott áldozd fel égőáldozataidat, és ott teljesítsd mindazt, amit én parancsolok neked! 

5Móz 12,15
Amikor csak kívánod, bármely lakóhelyeden vághatsz és ehetsz húst, amennyivel megáldott és amit adott neked Istened, az ÚR. Tisztátalan és tiszta ember egyaránt eheti azt, gazellát vagy szarvast is. 

5Móz 12,16
Csak a vért nem ehetitek meg. Öntsd azt a földre, mint a vizet! 

5Móz 12,17
Nem szabad megenned lakóhelyeden sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak a tizedét, sem marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjét, sem fogadalmi ajándékaidat, amelyeket fogadsz, sem önkéntes áldozataidat, sem felajánlásaidat. 


2Krón 31,5
Amint ennek híre ment, Izráel fiai bőségesen hoztak a gabona, must, olaj, méz és minden mezei termény legjavából, és bőségesen meghozták a tizedet is mindenből. 

2Krón 31,6
A Júda városaiban lakó izráeliek és júdaiak is hoztak tizedet szarvasmarhából és juhokból, és az Istenüknek, az Úrnak szentelt dolgokból is elhozták a szent tizedet, és garmadákba rakták. 

2Krón 31,7
A harmadik hónapban kezdték el lerakni a garmadákat, és a hetedik hónapban végezték be. 


 

-          10 -

 

2Krón 31,8
Amikor Ezékiás és a vezető emberek odamentek, és látták a garmadákat, áldották az URat és népét, Izráelt. 

2Krón 31,9
Ezékiás kérdezősködött a papoktól és a lévitáktól a garmadák felől. 

2Krón 31,10
A Cádók házából való Azarjáhú főpap így felelt neki: Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az ÚR házába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen, mert az ÚR megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség. 

2Krón 31,11
Akkor meghagyta Ezékiás, hogy rendezzenek be kamrákat az ÚR házánál; és berendezték azokat. 

2Krón 31,12
Majd behordták becsületesen a felajánlást, a tizedet és a szent adományokat, és ezeknek a felügyelője Kónanjáhú lévita lett, helyettese pedig testvére, Simei. 


Neh 10,37
Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. 

Neh 10,38
Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak. És a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. 

Neh 10,39
Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. 


Neh 13,7
Mihelyt megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett Eljásib Tóbijjá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten háza udvarában. 

Neh 13,8
Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a kamrából minden holmit, ami a Tóbijjá házából való volt. 

Neh 13,9
Azután megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént. 


 

-          11 -

 

 

Neh 13,10
Megtudtam azt is, hogy a lévitáknak járó részt nem adták meg, és ezért a szolgálatra kötelezett léviták és énekesek elszökdöstek a maguk mezejére. 

Neh 13,11
Ezért megszidtam az elöljárókat, és ezt mondtam: Miért ilyen elhagyatott az Isten háza?! Azután összegyűjtöttem és helyükre állítottam őket. 

Neh 13,12
Az egész Júda pedig beszolgáltatta a raktárakba a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét. 


Mivel nem fizettek Tizedet, azért a léviták elmentek dolgozni a mezőre, hogy meg tudjanak élni, így nem tudtak gondot viselni megfelelően a szolgálatra.

Ezért állította helyre a szolgálatot Nehémiás az Úr tetszésére.


III.

Újszövetség - egy vadiúj szövetség

Új tartalommal telt meg: Krisztus ereje (szelleme) által élünk, a törvényt messze felülhaladó módon.


Mt 5,20
Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába." 


Itt a szív törvénye, a szeretet, a mindent átadó megtérés számít! Ez az alap!


A Szent Szellem Isten át tud formálni, ha hagyod.


Isten bőkezű adakozókat keres, olyanokat, akik a farízeusoknál is jobban akarnak adni!

Az újszövetségi krisztusi szív tehát mindig önként, többet akar adni, mint amit a törvény előír.


Az Újszövetség többször említ és alkalmaz Ószövetségi elveket, csak újfajta módon.


Tanulhatunk az Ószövetségből, de már nem kötöz meg, nem nehézkes kényszer.

A szívünkben van a lényege, belső késztetés hajt! Mert örömmel akarunk adni, és nem azért, mert fenyegetve érezzük magunkat, ha nem adunk!

Mert kitörölhetetlenül a szívünkbe van vésve az Isten és ember iránti szeretet, amely ezen dolgok alapja!

2 Kor. 9: 7

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". 

 

-         12 -

Tisztázni kell!

1.

A tized az a befolyt összeg 1/10-ed része! Nem két százalék, vagy 5! Nem a levonások és kifizetések utáni összeg!!!!!!!!

10 %, szó szerint, az összes pénzből, ami abban a hónapban a kezedbe került!

Nem számít mekkora ez az összeg! Nincs legnagyobb, vagy legalacsonyabb határ!!!!!

Ha kaptál bármilyen összeget, abból kell számítani a tizedet!!!

Istent nem lehet becsapni! Önmagadnak, vagy nekem is hazudhatsz, de Neki nem!


Jelentése: a halom csúcsa!

Az első, a legjobb! Anyagi prioritás és pénzbeosztás is létezik. Az általam ismert gyülekezetekben a hívők azt mondják, amikor megkapják a pénzüket, rögtön félre teszik a tizedet. Az az ELSŐ!!!! VAGYIS ISTEN ÉS AZ Ő MUNKÁJA az első az életükben!

Mindjárt kiderül, milyen is valójában a hívő szíve!

A cselekedeteid teszik láthatóvá mindenki számára a hitedet!

A hit cselekedetek nélkül halott.

Jak 2,17
Ugyanígy van a hit is: ha nem követik a tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nincs benne élet.  

Bocs, de egy gyülekezet tartsa el magát. A clubbok és egyéb körök is önfenntartók. Így nem is szólhat bele senki, hogy milyen feltételeket szabnak a tagsághoz.

Keresztény felekezetben a feltétel Isten maximális elfogadása, imádata, követése Jézus Krisztusban.

Persze van felkészülési, türelmi idő!

Valójában azonban egy tényleg Újjá Született Új Ember belső késztetést érez a Szent Szellem által, hogy adhasson, bármlyen kis összeggel, de támogassa a gyülekezetét, illetve Isten munkáját, ez által is leróva megbecsülését, háláját az Úrnak, és jó illatú áldozatként odateszi engedelmes életét önként és jókedvéből! Méghozzá folyamatosan!

Tudatában kellene lenni, hogy a pénzünk sem a miénk - azt is sáfárságra kaptuk az Úr Tervének érdekében - nem önző kívánságokra.

Isten tisztában van a gondjainkkal, tesz is ellenünk, amíg mi akadályt nem gördítünk elé, de ő a kezünkbe adta a megoldási kulcsokat - csak elhinni és használni kellene végre ezeket, mint pl. a tizedfizetés és adakozás törvényét!!!

3 féle tized volt - "van"!


1.     tized


Léviták felé - vagyis ma a teljes idejű (vagy remény szerint azzá válni szándékozó) szolgálók felé való tized fizetés.


Lévi törzse ebből élt, 11 másik törzs tizedéből éltek. Csak és kifejezetten a szent sátor körüli szolgálat volt a feladatuk.

Ma is úgy szabadulhat fel valaki teljes idejű szolgálatra, ha a közösség eltartja a tized befizetése által.

A léviták is fizettek, törzsük speciális családjából kikerülő papoknak, azaz Áron utódainak.

A tized tizedét!

A papok voltak azok, akik a szent sátor tárgyait érinthették. Mások meghaltak.

Lévi törzsében 3 nagy család volt, akik felosztották egymás közt a feladatokat, senki nem csinálhatta a másik feladatát, mert ítéletet hozott magára.

Ne ülj más szolgálati székébe! Ne is vágyj rá! Keresd a saját szolgálati ajándékodat és helyedet!

A tizedet nem használhatták építkezésre, templom fenntartásra, tárgyak vételére, stb...

Az a szolgálók létfenntartására volt, hogy ne kelljen dolgozniuk, és maximálisan elláthassák a szent feladatukat, isteni elhívásukat be tudják tölteni mindenki számára áldásosan.

Isten elvárja ma is mindenkitől, hogy erőn felül is támogassa közvetve az Ő munkáját, és a közösség felelősségtudata ezen a téren is eljusson az érett nagykorúságra - gondoskodjanak vezetőikről, akiken keresztül sok áldáshoz jutnak, akiken keresztül egyre közelebb kerülnek Isten megértéséhez, a vele való kapcsolat elmélyítéséhez!

Isten jó és az Ő felé szolgálókat, sok áldozatot hozó kiválasztottjait, a szolgálati ajándékokat ilyen módon is meg akarja áldani.

Márpedig a vezető szolgálók nagyságrendekkel többet tesznek bárkinél. Egészséges esetben követendő krisztusi példák a közösség előtt, mint a közösség elsőszámú szolgái!

Isten pedig elvárja, hogy te barátom, ezt értékeld - ne csak szóban, hanem pénzben is!

És ez a hithű, engedelmes vető cselekedet beindítja a szellemvilágban a jogosan járó áldásokat! És joggal várhatja bárki a bőséges aratást,valamint a természetfeletti beavatkozást és védelmet!

-          13 -


2.     tized

 

5Móz 14,22
Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem! 

5Móz 14,23
Az Úrnak, Istenednek a színe előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor! 


5Móz 14,24
De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened, az ÚR, 

5Móz 14,25
akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, s úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened, az ÚR. 

5Móz 14,26
Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek, az Úrnak színe előtt, és örvendezz házad népével együtt! 


Szent ünnepeken félretették a második tizedet, és családjukkal együtt elköltötték magukra az Úr által kijelölt helyen. Szellemi és fizikai felfrissülés volt Isten jelenlétében. Hogy utána teljes erővel tudjanak újra szolgálni az Urat és teljesíteni feladatukat.


3.     tized

5. MÓZES 26

3 évenként szedték - szociális céllal.

-özvegyek, árvák

-szegény jövevények

-nyugdíja léviták javára.

Évi 3,5 %.


Ezzel együtt évente a jövedelmük 23,5 %-át fizették be.


Plusz kiadások


a)      Templomadó


3 és fél napi átlagbér! Mindenki ugyanannyit fizetett!  A templom karbantartására.


-          14 -

 

Mt 17,24
Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: "A ti mesteretek nem fizet templomadót?" 

Mt 17,25
"De igen" - felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: "Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektől?" 

Mt 17,26
Miután így felelt: "Az idegenektől", Jézus ezt mondta neki: "Akkor tehát a fiak szabadok. 

Mt 17,27
De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és érted." 


Tehát maga az Úr is betöltötte a törvényi alapelvet. Tudja, hogy az Egyháznak szüksége van pénzre a működéshez. Persze az Egyház és szolgái sem élhetnek ezzel vissza soha.


b)     Céladomány - meglóbált áldozat


Dávid a Templom felépítésének előkészületeiben (amit ténylegesen fia, Salamon épített fel), követendő példát mutatott.


1Krón 22,5
Dávid ugyanis ezt gondolta: Az én fiam, Salamon még tapasztalatlan ifjú, az ÚRnak pedig olyan házat kell építeni, hogy hírneve és ékessége mindent fölülmúljon az egész földön. Ezért én mindent megszerzek neki. Meg is szerzett Dávid mindent bőven még halála előtt. 

1Krón 22,6
És hívatta a fiát, Salamont, és megparancsolta neki, hogy építsen házat az ÚRnak, Izráel Istenének. 


1Krón 22,14
Látod, én nagy fáradsággal szereztem az ÚR házához százezer talentum aranyat, egymillió talentum ezüstöt; a rezet és vasat már meg sem lehet mérni, olyan sok van. Épületfát és követ is szereztem; te gyarapítsd ezeket! 

1Krón 22,15
Bőven van munkásod: kőfejtő, kőfaragó és ács, és mindenféle munkához értő ember. 


1Krón 22,16
Az aranynak, ezüstnek, réznek és vasnak se szeri, se száma. Fogj munkához, az ÚR legyen veled! -          15 -

 

1Krón 29,2
Ezért minden erőmmel szereztem Istenem háza számára aranyat az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsthöz, rezet a rézhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónixköveket, foglalatba való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drágakövet és fehér márványkövet bőséggel. 

1Krón 29,3
De van még a birtokomban arany és ezüst, és mivel szeretetet érzek Istenem háza iránt, adok Istenem házára azon felül, amit szereztem a szent házra: 

1Krón 29,4
háromezer talentum aranyat, mégpedig ófiri aranyat, és hétezer talentum tiszta ezüstöt a templom falainak a beborítására, 

1Krón 29,5
aranyat az aranyeszközökhöz és ezüstöt az ezüsteszközökhöz, a mesteremberek mindenféle munkájához. Ki akar még önként, bőkezűen adakozni az ÚRnak? 

1Krón 29,6
Ekkor önként adakoztak a családfők, Izráel törzseinek a vezetői, az ezredesek és a századosok, meg a királyi udvartartás vezetői. 

1Krón 29,7
Adtak az Isten háza munkálataira ötezer talentum aranyat, tízezer dárikot, tízezer talentum ezüstöt, tizennyolcezer talentum rezet és százezer talentum vasat. 

1Krón 29,8
Akinek drágaköve volt, odaadta az ÚR házának a kincseihez, a gérsóni Jehiél kezéhez. 

1Krón 29,9
És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel, önként adakoztak az ÚRnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. 


Amikor Izrael helyre állt, először a tizedfizetésben látszódott meg a bűnbánat. Szívügyükké vált a templomi szolgálat támogatása, felemelése.

Nehémiás idejében a léviták éheztek és nyomorogtak. Ezt kellet megváltoztatnia az Úrnak hű szolgáján keresztül.


Mal 3,6
Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! 

Mal 3,7
Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? 

-          16 -

 

Mal 3,8
- Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a felajánlásokkal! 

Mal 3,9
Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! 

Mal 3,10
Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. 

Mal 3,11
Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban - mondja a Seregek URa. 


A tizedfizetés elindult Ábrahámmal Jákobon keresztül, majd eltorzult a „nyakas, bálványimádásra hajlamos" zsidó nép miatt Mózes alatt kényszerítő erejűvé. Majd helyreállt újra Jézus Krisztusban újra hálaadó, és jókedvű adakozássá.


Az adakozás, a tized fizetése szellemi törvény, akár fizikailag a gravitáció. Ha nem hiszel benne, attól még működik. A szellemi törvények (bűn zsoldja a halál - Ádám óta van és mindig is lesz), míg a vallási (mózesi) törvény ideiglenesen lett megalkotva Izrael miatt.

Megvédte önmaguk butaságaiktól az Isten őket. Mert a lelkiismereti törvény, az Ősatyák hite nem volt elég. Írásban kapták, hogy újra és újra eléjük lehessen tenni.


A hitben való cselekvés védelem a gonosz ellen, mert nem talál hitetlen és gonosz rést rajtunk, ha betöltjük.

Ez szellemi (mennyei), nem vallásos (mózesi) törvény. A kettő között óriási különbség van, amit sokan vegyítenek, kavarnak.


Ha tehát szegénységben tartjuk szolgáit és nem adunk megfelelően az Ő munkájára, saját magunkra vonunk átkot (nem Isten átkoz meg!!!).


Lépj, mint Jákob, hogy kigyere a szegénységből! (De ne sátáni módon - mert úgy is meg lehet gazdagodni!!!) Legyen a forrás is Istentől és a cselekedet is igei.


Lk 6,38
Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek." 


Lk 16,10
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. 


Hogy mára is érvényes, egy ige mutatja az Újszövetségből!


-          17 -

 

Gal 6,6
Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. 


1Kor 9,11
Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? 


1Tim 5,17
A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. 

1Tim 5,18
Mert azt mondja az Írás: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és "Méltó a munkás a maga bérére". 


Tehát a 1/10-ed ma is elvárt.


Gal 6,7
Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: 

Gal 6,8
mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 

Gal 6,9
A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 

Gal 6,10
Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. 


A gyülekezetben való adakozás az első, aztán a világiak következnek.

Vezető, szolgálat, belső rászorulók, világiak a sorrend.

Nem a pénz rossz, hanem a szerelme, ha Istenné válik - bálvánnyá.

Nem a bővölködés a rossz, hanem a kapzsiság - adakozó szív helyett!

A pénzt is, mint minden mást az életünkben sáfárságra kaptuk. Isten szerint bánjunk vele. Elsősorban Isten tervébe való visszaforgatásra!


1Kor 16,2
A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek. 


Ma már nem szombatot tartunk, hanem az Úr feltámadása tiszteletére, vasárnap van az istentisztelet.  Az apostoli korban a hét első napján volt tehát az istentisztelet és az adakozás.

Minden vasárnap, rendszeresen!

Minden vasárnap összegyűltek és adakoztak is.


-          18 -


Az tehát nincs hitből, ha számolgatod, megengedheted-e magadnak, hogy vasárnap adj!


Tehát mit mond az Ige?

Maga Jézus:

Máté 23: 23

Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és köményből is, de elhanyagoljátok a törvény fontosabb tanításait: a becsületességet, a könyörületet és a hitet. Pedig ezt is kell tenni, és azokat sem szabad elhanyagolni.

 Egyértelmű az Úr szavaiból itt az Újszövetségben a tizedfizetés parancsa!!!!

2Kor 9,6
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 


2Kor 9,7
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti az Isten". 

2Kor 9,8
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. 


A pénz csak hasznos szolga, így álljunk hozzá. Az adakozásról pedig ne feledkezzünk el.

Ezek pedig ígéretek istentől áldásos gyümölcsökkel.


2Kor 8,8
Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. 

2Kor 8,9
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 

2Kor 8,10
Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. 

2Kor 8,11
Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van! 

2Kor 8,12
Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs. 

2Kor 8,13
Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően. 

2Kor 8,14
a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen; 

2Kor 8,15
amint meg van írva: "Aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje." 


Zárszavul:


ApCsel 20,35

Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni." Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 38
Heti: 117
Havi: 750
Össz.: 331 993

Látogatottság növelés
Oldal: A tizedről és az adományról
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »