Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

TANÍTÁS A GYÜLEKEZETRŐL


A dicsőséges gyülekezet - 1. rész - ÉVA


A Szentírásban 4 (illetve érintőlegesen több) asszony történetén keresztül fogjuk megnézni és megérteni a gyülekezet helyzetét és szerepét Isten tervében.

Meglátjuk, hogyan kapcsolódik a 4 asszony egymáshoz.


Először azonban megvizsgáljuk a gyülekezet felelősségét és azt, hogy hogyan töltheti be győztes módon az Úrtól rendelt célját!


1.   Miért teremtette Isten az embert!?

Ez egy égető és sorsdöntő kérdés! Mi a célja velünk?

A Teremtés könyve elején Istenhez méltó és hű módon már választ is kapunk!


A)

URALKODÁSRA - uralma alá hajtani a földet...


1.     Mózes 26-27


„Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Teremté tehát Isten az ember az Ő képére, Isten képére termeté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

És megáldá Isten őket és mondá nekik Isten: szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon."


B) Isten képmásara lettünk teremtve


-Olyan embert kívánt, amilyen ő maga, ezért helyünk a teremtett világban egyedülálló, más teremtett lény nem hasonlít rá!


-a 3-1 Istenből csak egy lett láthatóvá, a Fiú, őrá hasonlítunk a Róma 8: 29 szerint! Rádöbbenünk az ember valódi értékére! Isten partnert teremtett, hasonlóvá önmagához, kiderül, mennyire becsüli is Isten az embert! Hisz Ő maga is emberré lett értünk!

Isten terve az ember elnyerése!


C)

Miért teremtette Isten uralkodásra az embert?


-Mert a Hajnalcsillag (Lucifer) elbukott még az ember teremtése előtt, sátánná lett, ellenséggé, így az Úr visszavonta tőle e terület fölötti hatalmat és odaadta az új teremtésnek, Ádámnak és Évától születendő leszármazottainak...

Ezért eszelte ki a cselt az új teremtmény lázadóvá tételére - bejött, az ember megbukott, elárulta Teremtőjét, s így rabszolgájává lett a nála nagyobb szellemi hatalommal bíró bukott főangyalnak. A sátán újra birtokba vehette egy gonosz és jogtalan csel által a Földet...

S az üdvtörténeti kozmikus per kezdetét vette...


- 2 -


A probléma gyökere tehát itt, a földön kezdődött. Isten küzd a földért. Jézus megtanított minket imádkozni.


„Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a földön is..." Máté 6: 9-10

 

A héber eredeti szerint az utolsó rész mind a három első tagmondatra egyaránt vonatkozik!


Tehát, a Menny baj nélkül való, a föld a gond oka.

A kígyónak (sátánnak) a föld lett kirendelve lakhelyül, a föld porát kell nyelnie... (1 Móz. 3:14)

A sátán pusztítása tehát a Föld nevű bolygóra és lakosaira korlátozódik.

Ha Isten királysága eljön, ő végleg kirekesztődik.

Isten akaratának itt kell meglenni, nevét itt kell megszentelni.


1.     Mózes 2: 15


„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és ŐRIZZE."


Más fordításban „megóvja" - jó hír a környezetvédőknek!


Tehát: Isten az embert a Föld meghódítására és megőrzésére rendelte.

Lakóhelyül adta, nem azt volt a szándéka, hogy kietlen, sivár legyen! 

Az emberen keresztül akarta meggátolni a sátánt, hogy a földet birtokba vegye és pusztítsa!

Isten akarata az, hogy az ember (mint az Isten bűnbánó szövetségese Krisztusban) visszavegye a sátán kezéből a földet.


D)

Ki harcol sátán ellen?


-Isten az embert rendelte az Ő ellenségének legyőzésére, hogy a teremtmény küzdjön a teremtménnyel.

Az Efezus 6-ban is azt írja: „...mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik..."

Egyszóval nem Isten küzd értünk, hanem mi küzdünk az Ő támogatásával Jézus Krisztus hatalmas és dicsőséges nevét felhasználva!


Ez sok felekezetnek nem egyértelmű, csak kiáltanak az Úrhoz, de ők maguk semmit sem tesznek szellemi téren. Pedig ez nem igei. Elvégre a mi érdekünk elsősorban a győztes élet. Mi élünk itt a sátáni befolyás alatt álló világban. Az Úr a Mennyben van! Mi legyünk motiváltak a már a Krisztusban megvalósult győzelem láthatóvá tételében.


- 3 -E)

Különbség a lélekmentés és az Isten munkája között!


Az evangélium hirdetése központi kérdés és feladat! De ez az ember problémájára megoldás! Emiatt ez csak az üdvtörténeti feladatok egyik fele!

Isten munkálkodása viszont azt jelenti, hogy az ember, ahogy erre megteremtetett, uralkodik a földön és hatalmat gyakorol - a sátán felett is!!!


Magasztos és érdemes elfoglaltság az, hogy vágyódunk egyre jobban szeretni Istent, arra, hogy tisztábbak és hitbuzgóbbak legyünk, és hogy minél több embert segítsünk hitre jutni.


De ez a része a hitéletnek emberközpontú!

Hasznosak, fontosak, de csak az ember javát szolgálják!


Istennek is meg van a saját szükséglete. Ne maradjon figyelmen kívül Isten munkája és Isten kívánsága.

Elsődleges feladatunk az, hogy Isten kívánságát teljesítsük!


Isten elmondta kívánságát, amikor megteremtette Ádámot: uralkodjon a földön! Ő és nem az ellenség!


Ez egy hatalmas megbízás! De szüksége van olyan emberekre, akikben megbízhat, akire számíthat, aki nem hagyja el, nem árulja el többé!

Ez az Isten szerinti munkálkodás - nem emberi elgondoláson alapuló!


Ha nem veszi vissza az ember a sátán kezéből a földet, nem éri el valójában azt a célt, amiért Isten megteremtette.

Nagy a tét - nagy a felelősség!


Ez a szellemi harc alapja!

Minden erőnket és hitünket össze kell szedni!

Az Apcsel 19: 15-ben Skéva fiaira támad egy démonizált ember, mert nem ismerte el őket szellemi téren Krisztus követőinek, akiknek joguk lenne megkötözni és kiűzni őt a gazdatestből.


Ha velünk találkozik egy démon, vajon el akar-e menekülni?


Az evangélium terjesztésének ára van, a sátán elleni harcnak pedig még nagyobb!

Igei tudást, elkötelezettséget, bátorságot (de nem vakmerőséget) és gyakorlatot követel.


Tökéletesen és abszolút mértékben engedelmeskednünk kell Istennek, hogy a sátán munkájának és hatalmának megdöntésére fel tudjon használni bennünket.

Énünket teljes egészében fel kell tudni adni! Nem tudjuk legyőzni saját egyéniségünkkel, erőnkkel, tudásunkkal, vagy bölcselkedő beszéddel.

A feltétel, hogy csak érte létezzünk - ez céljának beteljesítése!


Kettős tudatban nem lehet a sátán ellen küzdeni!


- 4 -


A 8. Zsoltár


Megmutatja, hogy Isten terve velünk soha nem változott!

„...mily felséges a te neved az egész földön..."


Egy határozatlan jelzővel illeti Isten felségét, mert nem lehet szavakba önteni, emberi elme és nyelv képtelen erre. Fontos, hogy az egész földre kiterjedően írja!


„...csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg a hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és a bosszúállót elnémítsd..."


A csecsemő kifejezés az embert (is) jelenti, aki által szeretné a küzdelmet véghez vinni.

 

Máté 21: 16-ban Jézus így beszél:


„...a gyermekek és a csecsszopók szája által szereztél dicsőséget..."


Olyan híveket akar, akik dicsőítik őt (gyermeki hittel), ezáltal képes megküzdeni az ellenséggel.


Így folytatódik a zsoltár:

„... Úrrá tetted őt kezeid munkáin..."


Az ember ugyan nem méltó rá, de mivel az Úr erre szánta, ezért uralkodni fog.


Az ember bár bukott lény, Isten akaratát keresztül húzni nem képes. Az Úr nem változik!


A Zsidók 2.:


5-8-ig

„Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy neki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül."


... de most még nem látjuk, hogy neki mindent alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg..."


Jézus az, aki ebbe beleillik! Az apostol az ember szót Jézusra változtatta!


Az ádámi bűn miatt az Úr Jézus eljött testben, Ő lett az utolsó Ádám! (1. Kor. 15: 45)

Beteljesítette azt, amire az első Ádám nem volt képes a lázadás miatt, bár a sátán elleni győzelemre lett teremtve, de nem tudta betölteni küldetését. Szükség volt egy másikra!


- 5 -


Ez volt Jézus Krisztus, aki befejezi a tervet, aki tökéletesen kivitelezte!


Az Isten eredeti célja az volt, hogy az ember legyen kevéssel kisebb az angyaloknál, legyen megkoronázva, és dicsőséggel uralkodjon a földön. Ez Jézusnak adatott meg, mint engedelmes gyermeknek, mint engedelmes Embernek!


Ami akkor nem sikerült az emberiségnek, az most Krisztusban újra elérhetővé válik.

Akkor még nem volt képes az ember elűzni a sátánt, de Krisztus Jézusban már képessé váltunk rá. Csak el kellene hinni és a gyakorlatban el kellene ezt kezdeni megvalósítani.

Isten Királyságát valóban erős hatalommá tenni itt a földön is!

De ez nélkülünk nem megy, mert Isten akarata az, hogy mi is aktívan részt vegyünk ebben, szabad akarattal, hiszen értünk van az egész elsősorban!


Kell a mi akaratunk, tudatosságunk, bátorságunk is hozzá!

Ezzel bizonyítjuk valóban azt, hogy méltókká szeretnénk válni Krisztushoz, a Mennyhez, az örök élethez nem csak hit által, hanem az azt megerősítő, bizonyító cselekedetek által is.


Nem a jó cselekedetekről beszélek, hiszen senki nem jó, csak az Isten! Mi csak próbálunk a megszentelődés folyamatában egyre jobban hasonlítani az Úrra sok botlás során! Hogy látszódjanak a szent Szellem gyümölcsei az életünkön, az újjászületett személyiségünkön.

Hogy valóság legyen, miszerint az Úr Igája könnyű, az Ő terhe gyönyörűséges.

Hogy láthatóvá legyen, hogy az Igazságban járva békességben élek a körülményektől függetlenül és állandó öröm van a szívemben, hisz felfogom, mekkora kincset kaptam kegyelem által az Úrtól!


Itt most az Igei parancsoknak való engedelmeskedésről beszélek. Királyi, hadvezéri, mennyei parancsokról!

Ez az evangélium hirdetése (emberek szellemi mentése), a tanítványozás (szellemi fejlesztése - nagykorúvá tétele a híveknek, szolgálatba állítás), és a sátán elleni aktív harc!

 

Ha ezt az oldalt nem teljesítjük be, nem teljesítjük Isten valódi tervét és akaratát!

Sehol nem olvasom, hogy kényelmes, nehézségek nélküli, komfort keresztényi életet kell élnünk! Mi már tudjuk, hogy nem akarunk az oly divatos „Áldj meg, Uram!" Club szerű keresztény gyülekezetek sorába állni.


A szolgálat, a misszió csak harc során lehet sikeres! Szellemi harc során!

Böjt, ima, összefogás, jó, Istentől származó stratégia, időzítés, előkészítés, látás kell hozzá! Nem emberi okoskodás, vagy lelki buzgóság!

Be kell látható módon tölteni az Úr segítségével az emberek szükségleteit. De őket nem adja a sátán olyan könnyen! Hiába tért meg, a démonok nem hagyják el automatikusan!


A bűnvallás során sem biztos, hogy minden bűn napvilágra kerül! Lehet, hogy néhányhoz lelkileg ragaszkodik a hívő és nincs is tudatában!

Márpedig Isten csak az ellenségeinktől szabadít meg, a barátainktól soha!
- 6 -


Ő nem erőszakos! Ha tudatosan vagy tudatlanul ragaszkodunk egy bűnhöz (legyen az fizikális, vagy szellemi, esetleg lelki természetű), a démonnak joga van az életünkben tartózkodni! És kísérteni és megkeseríteni azt!

Hiányos tanítások miatt az emberek tudatlanok és nem képesek önmagukért lépéseket tenni!


Az Úr bölcs és tudatos nevelési stratégiája az, hogy szellemi, érett nagykorúsághoz az önállósodás gyakorlásán keresztül vezet.


Rossz szülő az, aki mindent készen a gyereke elé tesz, hisz felnőttként nem fogja megállni a helyét a világban a különböző nehézségek, problémák, feladatok kapcsán.


Az nem nagykorú, akinek mindig fogni kell a kezét, aki nem tud fellépni önmagáért, a családjáért, környezetéért. Aki nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között!


A szülői tanács, instrukció mindig jól jön.

Így mi is mindig figyelünk az Úrra, aki minden értelmet felül haladó bölcsességgel tanácsol az útelágazásnál, a harc idején.


De nem akarja helyettünk megharcolni a hit nemes harcát.

Mutassuk meg, hogy valóban úgy szeretjük fele barátainkat, betöltve a törvényt, hogy igei alapokon fel merjük értük vállalni a harcot.

Úgy szeretjük Istent, betöltve a törvényt, hogy maximálisan figyelembe vesszük akaratát, tervét!

Bemegyünk a csatatérre és kihozzuk a sebesülteket, akkor is, ha még ott az ellenség! Mert ki az ellenség?

Egy legyőzött és megszégyenített személy! Aki a mi szövetségesünk és Urunk nevének hallatára is el kell, hogy szaladjon, mert már legyőzetett általa!


Látnia kell a gonosznak teljesen egyértelműen, amikor találkozik velünk, hogy mi Krisztuséi vagyunk! Védettséget élvezünk, és legálisan képviseljük Krisztus hatalmát, mint az Ő küldöttei, ugyanolyan privilégiumokkal, jogokkal!


Különben kinevet, mint ha valaki igazolvány és egyenruha nélkül azt állítaná magáról, hogy rendőr, és úgy akar intézkedni.

Ha nincs igazolva, akkor nem hiszi el senki neki, hogy mögötte egy jogokkal és erővel bíró hatalom áll, és hogy jogában áll intézkedni és parancsolni (tehát az utasításait végre kell hajtani)!


Ezt várja el az Úr! Nem azt, hogy fedezékből kiáltozzuk: „Valaki hozza már ki őket a csatatérről, mert szükségük van rá! De az nem én leszek! Én alkalmatlan vagyok! Nem az én dolgom!"


De igen! Ez is a mi dolgunk! Rendelkezésünkre állnak a harci eszközök is erre!

A hit pajzsa, az élő és ható Ige kétélű, tüzes kardja, s mindezek alapja, a mindent elsöprő, csodákra képes szeretet!

És még sorolhatnám, de az efezus-i levél alapján erről a későbbiekben fogunk tanulni.- 7 -


A Teremtésben két ember lett megalkotva, bár más módon!

Ezért mindkettő mást szimbolizál!


I.                   Kor. 15. alapján - az Úr Jézus az „utolsó Ádám".

Róma 5: 14: alapján - Ádám „ama eljövendő" kiábrázolása.


Amit Isten Ádám teremtésével akart elérni, az Jézusban teljesedett be! Ámen?


Éva anyánk az Efezus 5 szerint a gyülekezetet jelképezi!


Istenünk az Ő örökkévaló tervét Jézus Krisztuson és a gyülekezeten keresztül teljesíti be!

Éva szerepén keresztül érthetjük meg, miképpen!


Kérdés:

Mi Évának - vagyis a gyülekezetnek - a megváltás tervéhez kapcsolódó szerepe?


Míg Ádám Krisztust, addig Éva a Gyülekezetet (Krisztus Testét) jeleníti meg!

Éva Ádám segítőtársaként lett megteremtve.

A Gyülekezet Krisztus segítőtársa. Ma mi vagyunk a Szent Szellem temploma, hordozói, Krisztus fizikai keze, lába, szája...


Isten akarata, hogy a győztes Krisztus mellet legyen egy - az Ő nevét tekintéllyel és igazságban használó - győztes Egyház is! Ámen????


Embert teremtett (1. szám), hogy uralkodjanak! (többes szám)

Férfivá és asszonnyá teremtette őket!


A Mennyi Atya nem csak Egyszülöttet akart, hanem Krisztusban Elsőszülöttet is!

Akit még sok örökbefogadott fiú és leánygyermek követ - a Krisztusban Újjászületett hívők közössége!

Hiszem, hogy a mi Teremtő Istenünk igazi „nagycsaládos Apa" akar lenni.


Gyülekezet: Krisztus Teste! Krisztusból vétetett rész! Szent rész!

Éva is Ádámból (annak testéből) vett rész! Előbb volt Ádám, és belőle Éva!


Gyülekezet: olyan emberek közössége, akiket Isten Krisztusból készített!

Új életet adott, újjászült!

Ezek már nem földből valók, hanem Mennyeiek! Ámen????


Krisztus nélkül egy gyülekezetnek nincs helye, nincs létezésének alapja. Ő Krisztus folytatása!

Mi sokan vagyunk, a Test viszont Egy, melynek tagjai vagyunk.


A gyülekezet nem Te és ÉN - ez max. egy club! Hanem Krisztus benned és bennem - összeadódva!

A János evangélium kifejti, hogy akik hisznek az Úrban, azokban Ő bennük él, így egyek Szellemben!

- 8 -Szellemi téren a gyülekezet csak annyi, amennyi benne Krisztusból (mennyei mintára!) származik! Semmivel sem több!


Minden, ami a természeti életből van, ered, az nem a valódi gyülekezeté.

Ami nem Krisztusból van, annak semmi köze a gyülekezethez!


Példák:
-ha a becsületesség természeti és nem Krisztusi, az, büszkeséghez vezethet. Ha nincs köze a kereszthez, semmi haszna abból szellemben a gyülekezetnek!


-az ékesszólás, amivel prédikálok, az honnan ered??? Megtörte már a kereszt, Isten dicsőségére, vagy a saját felemelésemre használom ezt a természetes képességemet?

Vagy világi maradt a forrás, csak a téma változott meg közben, a tartalom?


-valaki nagyon okos a világban! Megtérés után könnyűszerrel megtanulja az Igéket, igehelyeket! De az értelmét átadta Krisztusnak? Ledőltek a világi magaslatok? Alárendelte Istennek? Hallja az Úr parancsát és engedelmeskedik? A Szent Szellem vezeti (vezetheti?)???


A lényeg, hogy minden emberi bennünk kerüljön kontroll és ellenőrzés alá szellemi téren! Legyen tiszta szellemben!


Valljuk meg felemelt kézzel:

Úr Jézus! MI belőled vagyunk! Mindent neked köszönünk, nélküled számunkra nincs élet!

Ámen???


Alap tézis: a megtérő ima elmondása még nem tesz senkit automatikusan a gyülekezet részévé!

A bűn megvallás, vagy a hit-hűség sem!

Csak a Krisztusban való Élet tesz a Test részévé!


Újjászületés = Krisztus megosztja magát velünk!

Ez a feltétele a Test tagságának!


Testünk alapban csak porhüvely - de Krisztusban hatalmas kincs van bennünk - mindennél értékesebb! Ámen?


Ha csak önmagunk (emberi természetünk, gondolataink alapján) szerint cselekszünk, a szellemi valóságban kívül vagyunk Krisztus Gyülekezetén!

Akkor is, ha amúgy rendszeresen járunk egy gyülekezetbe!

Ha önmagunk szerint munkálkodunk, akkor nem Isten akaratát cselekedjük.


Tegyük fel nap, mint nap önmagunknak: Mi a forrása a cselekedeteinknek? Krisztus?

 

Istenünk célja a gyülekezet, mint egyetlen testületi ember elnyerése!


- 9 -


A valódi gyülekezet nem emberekből áll, hanem krisztusi, újjászületett életekből! Ugyanabban az Életben részesedik és jár minden tag!


Jól jegyezzük meg (bár néhány embert ez megbotránkoztat majd, és hevesen tiltakozik):

Isten nem önálló személyiségeket akar! Pál maga is rabszolgának  tekintette magát, aki MINDENT alárendelt Jézus szolgálatának (időt, kapcsolatokat, energiát, célokat, terveket...).


Isten átformáló munkája éppen erre irányul: hogy megtörje a régi, Önálló Személyiségünket, akinek nem volt szüksége az Úrra, mert hogy egymaga is boldogult!

A mi mennyei Apucink azt akarja, hogy függjünk tőle, így tudja megdicsőíteni a nevét.

És emberi gyarlóságunkkal így akadályozzuk legkevésbé tervének megvalósításában, sőt, inkább hasznára, segítségére válunk!


Meg kell értenünk, és akkor az egység is reálissá válna azonnal: nem különálló férfiak és nők vagyunk Krisztusban!

Mindannyian egy embert alkotunk - Krisztust!


Önmagunkban ezért nem lehetünk keresztények!

Ha a kandalló tüzéből kikapsz egy tüzes fadarabot, az a kandalló párkányán rövid időn belül csak egy mocskos, és kidobandó üszög lesz. A tűzben, a többiekkel együtt viszont fontos szerepet tölt be!


Vagy egy sejt, amit kiemelnek a testből, a tápanyagot (életet) szállító véráramból, az elpusztul és semmi haszna nem lesz, míg a többiekkel együtt egy élő építőkő!


Engedjük meg, hogy a bennünk és a többi tesóban élő Krisztus egy Testbe forrhasson össze Isten akarata szerint!


Sok keresztény ismeri a Krisztusban való életet! De nem ismeri a Krisztus Teste szerint való életet! Pedig ez is ugyanolyan súlyponti dolog!


Pál szerint is egyek vagyunk Krisztusban, egy kenyér, egy Test!

Itt az Úrvacsora jelentősége!


Igazi gyülekezet kialakulásához két lépcső vezet:

1.

Önző, világi énünk keresztre adása, felszámolása!

2.

Krisztust hagyni terjeszkedni, növekedni az egyéni és közösségi életünkben!


Isten egyedüli keresése nem vezet el Isten akaratához!

Be kell vallani, hogy semmit sem tehetek önmagam, ha Igazságban akarok járni!

Az összes tettem a közösség igei alapelveit kell, hogy kövesse!

Minden tettünk a Test tagjainak kölcsönös segítsége alapján történjen!

Együttmunkálkodva! Egymást erősítve, egymás szolgálatát felemelve, támogatva! Ámen???- 10 -


Tehát, csak az a Gyülekezet legális szellemi téren, aminek egyedüli forrása és célja az Úr Jézus Krisztus!


Tisztázzuk: Istenünk nem azt nézi, hogy egy dolog az életedben jó vagy rossz.

Hanem azt nézi, hogy az Krisztusból származik-e? Mert ha belőle, akkor eleve csak jó lehet a gyümölcse!!! Ámen???


Kérdezzük meg:

Miből táplálkozik a szeretetem? (Bocs, egy buddhista is szerethet, lehet jó ember!!!!)

Miből táplálkozik a buzgóságom? (Egy világi üzletembernél, vagy egy vallásos krisnásnál nincs buzgóbb!!! )


Meg kell tanulni testvérek különbséget tenni a dolgok eredete között!!!!


Munkálkodni csak az Úr által kezdeményezetten lenne szabad!

Hol állunk mi ettől???


A János 5:19 alapján Jézus példáját kell követnünk!


El kell(ene) utasítani mindent, ami testből származik!

Mindent Krisztus által és Belőle merítve kell(ene) végezzünk!


Krisztus Isten szíve szerint való munkát végzett, mert alávetette magát az Atya akaratának!


A gyülekezet fő feladata, hogy ugyanígy vesse alá magát minden tag Isten tervének!

Ámen????


Ha a gyülekezet végre eléri küldetését teljesen, akkor Isten akarata azáltal beteljesedne!


Erre törekedjünk!!!!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 38
Heti: 109
Havi: 742
Össz.: 331 985

Látogatottság növelés
Oldal: Tanítás a gyülekezetről
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »