Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

Női szolgálat - női vezetés

Minden nőnek megerősítésül!

De főleg férfiak számára ajánlva!

J. Lee Grady amerikai pásztor, könyvíró, újságíró, főszerkesztő legújabb könyvéből készül a jegyzet-sorozat azoknak, akik nem olvasták.

Talán ezután fogják... Én teljes szívvel ajánlom!


BEVEZETÉS

Női szolgálat...


Az emberek ki tudják csavarni és eltorzítani a Bibliát, hogy kedvük szerint bármit bele magyarázhassanak saját céljaik érdekében...

Ez a vád bárkit érhet - minket is. De ez vagy jogos, vagy nem...

A legjobb, ha több oldalról megközelítve utána járunk dolgoknak.

Sok nő megfélemlítve, egy hosszú évszázadok óta férfiak uralta vallási rendszerben, elhiszi, hogy Isten kegye csak a férfiakon nyugszik, és ő csak másodosztályú polgár Krisztus Királyságában.


A nők nem lehetnek túszok egy férfiközpontú szellemi, vallási börtönben. Ezt meg kell akadályozni a továbbiakban. Túl sok volt eddig is a fájdalom és a kiszolgáltatottság.


Jézus azért jött, hogy mindenkit megmentsen, megszenteljen, és megerősítsen a szolgálatra.

MINDENKIT! Tehát nőket és férfiakat, fehéreket és feketéket, időseket és fiatalokat, szegényeket és gazdagokat, tanultakat és tanulatlanokat!

A Biblia sehol nem alacsonyítja le a nőket, és nem csak férfiaknak oszt ki szellemi ajándékokat a Szent Szellem Isten által.


Majd 2000 éven át az Egyház lehetséges munkásainak a fele ki volt iktatva a sátán elleni harcból és a lelkek megmentéséből - mert kioltották félremagyarázással (ez lenne Isten tökéletes akarata) és megfélemlítéssel (pokollal való fenyegetés) a nőkből a hit általi tüzet és cselekvő képességet, visszaszorítva és ledegradálva a szolgálati rátermettséget.


Sok helyen még ma is női vezetésű ima összejövetelen kell lennie férfinak is, legalább megfigyelő tekintélyként. De vajon szükséges????


Sok helyen a férfiak kivonulnak, ha a vendégprédikátorról kiderül, hogy nő.

Más helyeken a férfi kérdez, vagy válaszol a felesége helyett nyilvános alkalmon.

Sok gyülekezetben az a határozott vélemény, hogy a nőket megtámadja a sátán vezetői szerepben és megtéveszti őket - mintha nem ismernénk jó pár férfi vezetőt, aki szintén átesett ilyesmin - ez nem „nem függő".

Néhol az erre ajándékkal nem rendelkező férfinek kell tanítani felesége helyett, csak azért mert ő férfi, a felesége meg nő.

Mert ugye: a biblia szerint a nőknek hallgatni kell!

Vagy mégsem?


KIDERÍTJÜK!


10 hazugságot sorol fel J. Lee Grady amerikai pásztor a könyvében, melyet az egyház kétezer éve hangoztat - hamis alapokra és magyarázatokra építve - a nőknek, és az egész közösségnek, hogy „helyükön tartsák" a gyengébbik (és ezért talán majdnem mindenre alkalmatlan???) nemet.


Forradalmi és valószínűleg eretnekségnek minősített gondolatok ezek sok tradícionális szemléletű vallásos ember elméjében! Valószínű, sok támadás fogja érni.


Se baj, Jézust is Bibliatanulmányozó, és templomba járó vezető papok küldték keresztre csalás, istenkáromlás és hamis prófétai szolgálat vádjával.


- 2 -


Tehát mások stagnáló véleménye nem tart vissza sokunkat az Igazság keresésétől és kimondásától.


Túl sokáig vártunk így is! A sátán joggal nevetett, hogy Istennek ennyi emberét ki tudta iktatni a férfiúi kevélység és felsőbbrendűségük táplálásának bűne által jó hosszú időn át!Túl hosszú időn át!

Nekünk, keresztény nőknek helyre kell tenni szellemi identitásunkat, hogy Isten hogyan is lát minket, mi a valódi értékünk az Ő szemében.


És bizony, az egyház hazudott sok-sok száz éven át, amit most önkritikusan be kellene ismerni - keresztényhez méltó bűnbánattal - s meg kellene térni mindebből.


A történelem tele van olyanokkal, akik a Bibliára hivatkozva, azt eltorzítva hivatkoztak bűnös cselekedeteikre és kerestek jogi alapot kegyetlenkedéseikhez, kiragadva egy-egy verset a szövegkörnyezetből és beleillesztve a saját kultúrájukba a valódi történelmi kulturális háttér megértése és abban való értelmezése helyett.


Sokáig a „felemás iga" igehelyét arra használták, hogy tiltsák a különböző rasszból származó emberek közötti házasságot (fehér-fekete, fehér-indián, stb...), pedig az a hit területén összeférhetetlen szellemi (vallási) nézőpontokra vonatkozik egy párkapcsolat jövőjére kivetítve (átok), nem pedig biológiai különbségekre.

Kellett idő és valaki, aki felhívta erre a figyelmet, és javításra szólította fel a keresztényeket ez ügyben.

Ma már nonszensznek tartanánk, ha valaki így magyarázná az Igét. De a rabszolgatartás idején ez természetesnek tűnt - sajnos!


A „megszűnés elmélet" butasága évszázadokra letiltotta a hitet és az általa működő csodákat (gyógyulást, szellemi kötelékekből való szabadulást), mert hitetlen emberek elültették a hitetlenség magját másokban is, a hitét pedig kitépték, ahogy kicsírázott. Megoltva a Szent Szellem munkáját és bekorlátozva évszázadokra!

Mert ugye azt senki nem vitatja, hogy az Isten senkire nem tukmálja rá magát erőszakosan!

Sem az áldásait!


Nem véletlenül nevezik a középkort sötétnek! Bár sok ember szellemében a homály még ma is állandósult állapot ez ügyben!


Fel sem tudják fogni, mit veszítenek!

És azt sem, hogy a Szent Szellem Jézus Krisztus (és nem más) nevében történő szabadító és gyógyító munkáját, a farízeusokhoz hasonlóan, amikor nem Istentől valónak mondják (tehát ördöginek), tulajdonképpen káromolják! Káromolják Krisztus Lelkét. Ez viszont az ige szerint sem ebben, sem a következő világban nem bocsáttatik meg nekik!

Tehát sok keresztény vezető a tűzzel (a Pokol tüzével) játszik, miközben kevély szellemben meg van győződve a saját igazáról! Isten adjon kegyelmet és világosságot nekik!


- 3 -


Az engedelmességre hivatkozva 2000 évig kellett tűrni az asszonyoknak a férjük szeszélyeit, mint egy rabszolgának.

Sok nő ma is depressziós, és szegényes az önképe!

Pedig a női értékek és elhívásuk, ajándékaik semmivel sem kisebbek a férfiakénál.


Egy nő nem csak gyerekszolgálatra, takarításra vagy a szeretetvendégség asztala étkeinek az elkészítésére jó.Jézus radikális nézetei rólunk


A júdaista kultúrában a nők inkább vagyontárgyak voltak, nem túl sok tiszteletet kaptak a legtöbb helyen.


„Aki feleséget szerez, a legjobb vagyontárgyra tesz szert." - Jesua bin Sirak rabbi szavai!


Gonoszság forrásának, tudatlannak és erkölcstelennek tartották őket (mindenhol fátylat kellett viselniük), leválasztva a férfiaktól, mint alacsonyabb rendű szolgákat, ágyasokat, gyerekgyárakat - csak erre használták őket!

Éva lányaiként emlegették őket és a világ összes bajáért őket tették felelőssé.


„ A Tóra szavait inkább el kellene égetni, mint egy nőre bízni!...aki lányát tanítja, mintha szemérmetlenségre tanítaná.." - így vélekedett Eliézer rabbi az 1. században - vagyis Jézus korában!


Jézus ebben a közegben azt hirdette, hit által az Atya szeretetéhez mindenki hozzá férhet.


Férfi idegen nővel nem beszélgethetett - Jézus a szamáriai asszonnyal ezt békésen és magát nem zavartatva megtette. Sőt, kérte, örömhírének hírnökeként, mint első női és pogány evangélistája mindenkinek mondja el, mit hallott. Sokan hittek is ennek az asszonynak.

Pedig bűnös volt, parázna, élettársi viszonyban, Jézus mégis kiválasztotta hite és nyitott szíve miatt!


Nőket fogadott őt követő csapatába, nem foglalkozott a kulturális korlátokkal. Mert azok emberek okoskodásai alapján rakódtak teherként az életekre, nem isteni parancs szerint.


Mária, aki a jobb részt választotta, a konyha helyett inkább Jézus lábainál ült.

A rabbik lábainál csak tanítványok ülhettek - és csak férfiak.

És Jézus megdícsérte a nőt, nem elzavarta.


A „bűnös" asszony megkenhette az Urat drága olajjal - pedig testileg tilos volt nem házasoknak érintkezni! Ő ezt a hölgyet is megdícsérte hithű cselekedete miatt!

Hiszen minden ott lévőnél nagyobb imádatát, tiszteletét fejezte ki ezáltal.


A megkövezésre ítélt nőnél is világosan látszott a kor férfiainak személyválogató igazsága.

A nőt ítéletre hurcolták az utcára, de a bűnös férfi nem volt mellette.

Ma az iszlám világban a megerőszakolt nőket elítélik, az erőszakot tevőt meg sem feddik.

Döbbenetes sátáni gondolkodás.

- 4 -


A vérfolyásos asszonyra is olyan hatással lehetett Jézus, hogy meg merte érinteni, pedig korának rabbijait meg sem közelíthette volna ennyire, sőt, valószínűleg még kárhoztatták volna is, mert biztos olyat tett, ami miatt átok alá került.

De ez a nő, másnak tekintette Jézust, oda mert menni hittel - és jól tette!!!

Mert a mi Megváltó Urunk valóban másként gondolkodik a nőkről a mai napig, mint a kevély szellemű férfiak.


Isten partnerséget adott férfi és nő között a sikeres együttműködés érdekében, egy világméretű lélekmentés sikeréért!


A nő és férfi különböző! Különbözünk felépítésben, érzelmekben, érdeklődésben.

Ez tény. De attól még mindkét fél egyelő. Ez a két fogalom nem áll ellentétben egymással.


Sőt, a különbözőség és egyelőség egymás kiegészítői!

S bár különbözőek vagyunk, így gazdagítva a Teremtést, mégis az üdvösség és kegyelem, valamint annak ígéretei és előnyei mindenkinek egyformán adattak.


Ez a fajta szellemi egyelőség elismertetése nem egyelő a világi feminizmussal, ami a kezdeti törekvéseket eltorzította és szabadság helyett ma már szabadosságot hirdet.

Abortuszt és férfigyűlöletet egy kis leszbikussággal keverve.

Itt nem erről van szó! Ezek sátáni, elutasítandó értékek és törekvések!


Nem is arról szól, hogy adott közösség férfi vezetője ellen lázadni kell, csak mert férfi...


És a nem szellemi indíttatású női szolgálatokat is hiba lenne erőltetni, és csak úm. a statisztika és egyelőség kedvéért beállítani nem nekik szánt hivatalba nőket.

Senki nem ülhet más székébe anélkül, hogy átkot ne hozna saját fejére. Ezzel vigyázni kell!

Egy emberi alapon létrejövő tekintélyi kinevezés, vagy egy teológiai diploma sem képes megfelelő alapot adni egy áldott és gyümölcstermő Egyházi poszt betöltésére sem nőknek, sem férfiaknak, csakis Isten elhívása, mennyből alászálló, kenettel teljes, valódi, szellemi, a Mennyből támogatott szolgálati ajándék.


Itt a valóban Isteni elhívásnak engedelmeskedő és abban gyümölcsöt termő női vezetői ajándékok elfogadtatásáról van szó!

A helyes igei és eddig nem alkalmazott rend gyakorlatba történő beállításáról.

Egy általános elfogadásáról a női szolgálatnak, ami túlmutat az asztal körüli munkán...


Na, lássuk, mire alapozzuk, hogy a keresztény férfiak hibásan és gonoszan lettek okítva és ezt a gyakorlatot követelték meg tőlük évszázadokon át magukat tévedhetetlennek tartó „szolgálati vezetők".


Ha hölgy vagy, mielőtt elolvasod e sorokat, imádkozz békességért és megbocsátó szívért! Szükséged lesz rá! Mert megérted az elmúlt évszázadok történéseit és miértjeit!


- 5 -Hippói Szent Augusztinusz (550 körül)


„Mi a különbség, akár feleség, akár anya? Ő mindig Éva, a kísértő, és ezt minden nőről tudnunk kell... nem látom, mi haszna lehet a férfinak a nőből, hacsak az nem, hogy gyermekeket szül..."


Hát, ennek a pasinak jobb, hogy nem most él és nem találkozhatott velem!!!!!!!!!!!!!!!!

Felháborító, nem??? Döbbenet, hogy a sátán mire képes emberekkel...


John Knox (1505-től)


„ A nő a legtökéletesebb állapotában arra teremtetett, hogy engedelmesen szolgálja a férfit."

Házi rabszolga szerep! Hurrá! Csak nem mindegy, hogy önként, vagy kényszerítve Törvényként!


Aqinói Szent Tamás


„.„ a nő hiányos és satnya, mert a férfi magvában lévő aktív erő hajlamos tökéletes hímnemű utódot létrehozni, míg a nő az aktív erőbe került hibából származik..."

 

„...a nő lelkileg és testileg is gyenge természetet miatt alávetettt a férfinak. A férfi a nő kezdete és vége, ahogyan Isten minden teremtmény kezdete és vége.

A nő alárendelt helyzetű a természet törvénye értelmében, a rabszolga viszont nem az.

A gyermekeknek jobban kell szeretniük apjukat, mint anyjukat."


És volt, aki őt szentnek nevezte el!!! A bibliai szentségtől ez a megtévesztettség messze áll!


Krizosztom János - korai egyházatya (347-407)


„Isten úgy tartotta fenn a rendet mindkét nem számára, hogy élet dolgait két részre osztotta, majd a szükségesebbeket és hasznosabbakat a férfire bízta, a kevésbé fontos, alsóbbrendű feladatokat pedig a nőre."


Köszönjük, János! : (


Zsidó Talmud


„A gyülekezet iránti tiszteletből nem helyes, ha egy nő maga olvassa fel a törvényt.

Szégyen, ha egy nő hallatja a hangját férfiak között. A nő hangja szennyes mezítelenség."


A zsidó ortodoxiából talán ennyi is elég!


- 6 -


Origenész (185-254)


„Nem helyes, hogy férfiak leülnek, hogy hallgassanak egy nőt... Még akkor is csekély hatásúak egy nő szavai, ha csodálatra méltóak, vagy akár jámbor dolgokat mond, hiszen nő szájából származnak."


Semmi gond, megbocsátunk Ori!


Dallas Billington baptista tiszteletes (1952 - amikor támadta Kathryn Kuhlman gyógyító evangélistát)


„Sehol nem látjuk, hogy nőnek valaha is adatott volna isteni gyógyító erő, hogy azzal szolgáljon. A nőknek meg vannak a jogszerű helyeik, de bibliaellenes a szószékre helyezni őket."


Milyen kár, kedves Dallas, hogy Jézus Kathrynen keresztül több ezer embert meggyógyított és mindnek Megváltója És Ura lett.

Még jó, hogy az Úr Jézus, nem egy ember elgondolásai alapján cselekszik, mert szuverén Isten.


És ha Ábrahámnak a kövekből akar fiakat támasztani, azt is megteheti!!! Halleluja!

Bárkit, bármikor, bárhol használhat, ha - nemtől függetlenül - őszinte és alázatos, szolgálatkész szívet talál!!!

Letha Scanzoni (1974)


„Még egyedülálló nő se hozzon semmilyen döntést egy férfi fő nélkül."


Sok nő lett megtévesztve és Isten iránti engedelmességnek gondolva, és még támogatta is ezt a téves eszmefuttatást.


Richard Mather (1596- 1669 - New Englandi kongregacionista vezető)


„Egyértelmű és világos szabály, hogy a nők ne beszéljenek a gyülekezetben, hanem legyenek csendben... ezért nem helyes szavazniuk sem egyházi kérdésekben, amellett, hogy nem szavazhatnak kormányzatra, hatalomra és tekintélyre vonatkozó kérdésekben sem, a nőknek nem a kormányzás és a tekintély, hanem az alávetettség és az  engedelmesség való... nálunk így is élnek a nők."


Szegények! Évszázados kihasználtság, lelki-szellemi nyomor, férfi parancsszó!

- 7 -


Presbiteriánus Egyház szabályzata (1837)


„Maradéktalanul helyeseljük, ha kegyes asszonyok összejönnek beszélgetni és imádkozni, de ne hágják át a nagy apostolnak a Korinthusiakhoz és Timóteushoz írt leveleiben olvasható sugalmazott tilalmát. A szent kijelentések egyértelműen tiltják, hogy nők tanítsanak és intsenek, vagy imát vezessenek nyilvánosan, illetve alkalmi csoportosulásokban."

 

Tertulliánus (Kr. u. 155-220)


„Nem tudjátok, hogy mindegyiketek egy Éva? Isten nemetekre kirótt büntetése korunkban is érvényes: tehát akkor szükségszerűen a bűn is fennáll még. Ti vagytok az ördög kapuja.

Ti törtetek utat ama fához, elsőként ti hagytátok el az isteni törvényt, attól származtok, aki meggyőzte a férfit, akit az ördögnek nem volt mersze megtámadni. Még Isten Fiának is meg kellett halnia a rátok rótt büntetés, vagyis a halál miatt."


Gratula! Ilyen mélységű vádló és kárhoztató beszéd nem hétköznapi az Egyházban sem!

Bocsi, hogy élünk!


Salimbene (ferences szerzetes - 1221 - 1288)


„...A nő kezdettől fogva gonosz volt: a halál kapuja, a szolga tanítványa, az ördög tettestársa, a megtévesztés kútfeje, az Isten szerinti munka gátja, a szenteket rothasztó rozsda, aki veszedelmes arcát úgy elmaszkírozta, hogy már szinte angyalinak tűnik. Íme a nő a bűn bajnoka, az ördög fegyvere, a Paradicsomból való kiűzetés, a vétek anyja és az ősi törvény megrontója."


Elgondolkodom, hogy az ilyen szegény férfiaknak volt egyáltalán mamája???

És micsoda szexuális frusztráció (nehezen viselt cölibátus???) miatt beszél így a nőkről???

Sajnálatra méltó egy ember!


Heinrich Kramer és James Sprenger Dominikánus inkvizítorok (1486-os traktátus, mely szerint minden varázslás forrása a nő)


„...testiesebb a férfinál, amint látható sok testies utálatosságából. Meg kell jegyeznünk, hogy már az első nő megformálása hibás volt, hiszen egy görbe bordából alakult ki, egy mellkasi bordából, amely mintegy a férfival ellentétes irányba hajlik.

És minthogy e hibája miatt a nő egy tökéletlen állat, mindig megtéveszt másokat.... Mivel a testében és elméjében esendőbb, nem meglepő, hogy a boszorkányság igézete alá kerül."


Hát, nem csoda, hogy az 1800-as évekre ennyi hitványság hatására igény volt az evolúcionista tanokra! Szégyenkeznünk kell és megbánnunk keresztény elődeink eltorzult látásmódját és ez irányú bűneit.

Nem restellték magát Istent egy tökéletlen alkotónak gondolni, aki képes hibás dolgot teremteni... A nők állatokhoz hasonlítása pedig jellemzi a kor katolikus, igeellenes hozzáállását.


- 8 -

 

Menno Simons (anabaptista vezető -  1496- 1561)


„...Maradjatok a házatokban és kaputokon belül, kivéve, ha valami fontosat el kell intéznetek, mondjuk vásárolnotok kell, gondoskodnotok kell időleges szükségekről, hallanotok kell az Úr Szavát, magatokhoz kell vennetek a szentséget, stb... Hűségesen végezzétek feladataitokat és törődjetek gyermekeitekkel, házatokkal, és családotokkal."

 

Friar Cherubino (középkor - A házasság szabályai - tanács az engedetlen feleséggel kapcsolatban)


„...Fogj egy vesszőt és verd el, ne haragból, hanem szeretetből, és a lelke iránti törődésből, hogy ez a verés neked érdemedre, neki pedig javára legyen..."

 

Talán felnőtt emberként és nem gyerekként kellett volna kezelni a nőket!


Luther Márton


„...A nő nem kezdhet el és nem is fejezhet be semmit a férfi nélkül: ott kell lennie, ahol a férfi van, és meg kell hajolnia előtte, mint ura előtt, akit fél, akinek aláveti magát, és aki iránt engedelmes."


Susan Brook Thistlethaite (Bostoni teológia professzor)


„...Azok az asszonyok, akiknek kegyetlen férj jutott, elhitték, hogy a Biblia valóban azt mondja, amit nekik tanítottak erről, vagyis, hogy a nők a férjükkel és Istennel szemben is alsóbbrendűek, és megérdemlik a fájdalommal teli életet."


Argula Von Grumback (1492 - 1563)


„... Ismerem Pál intelmeit, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetben... de amikor nincs férfi, aki tudna vagy akarna szólni, engem hajt az Úr szava, mely szerint: 'Aki megvall Engem a földön, az Én is megvallom, aki megtagad Engem, azt én is megtagadom.'"


Helyre kell állítani a nők Istentől (és nem a férfiaktól) rendelt valódi szerepét. Nem szeretnénk elmenni szélsőséges irányba.

Meg kell valósítani a valóban egészséges tanítás gyakorlatát ezen a téren is!


A következő írásokban ki fejtjük majd J. Lee Grady testvér alapos biblia kutatási eredményei révén, hogy mi is az a tíz hazugság, amit, a magát Jézus Krisztus követőinek nevező szervezet - az Egyház, belesulykolt a nőkbe mindeddig kitörölhetetlenül.


De Jézus a Szabadító, Ő az, aki begyógyítja a sebeket, és leveszi rólunk, majd félredobja a régi, sátáni hazugságokat és terheket!


1.     hazugság


A nő azért teremtetett, hogy a férfit szolgálja???


3 ószövetségi hölgykoszorú története alapján fogjuk vizsgálni ezt a kérdést.


4 Mózes 27: 1-7, 36: 1-12, Józsué 17: 1-6


Czélofhád lányai különleges helyet szereztek magunknak az izraelita nők körében. Ma is ritkán prédikálnak róluk, hiszen sokan nem akarnak, vagy félnek teret adni a nőknek.


Ehhez az 5 lányhoz hasonlóan nekünk is jogunk van igényelni Mennyei Atyánktól járó jussunkat.

Meg kell értenünk szellemben, hogy mi a célja földi létünknek nőként, és a közhiedelemmel ellentétben az Ige alapján hogyan is tekint ránk mennyei Atyánk, és milyen feladatot bízott ránk a Királyságában. Nem kell beletörődni a 2. osztályú szerepkörbe és a korlátozott szerepekbe.


Ezen izraelita, bátor nőkhöz méltó módon nekünk is követelni kell a jogos örökséget. Az akkori többnejűséget támogató, a nőket főleg házicselédként számon tartó környezetben vakmerően fel merték emelni a hangjukat: kockáztattak és győztek.


Mózes komolyan vette a kérést és nem legyintve elzavarta őket, hanem valóban Isten elé vitte ezt az ügyet.

Valódi szellemi vezetőként és istenfélő emberként viselkedett. Nem csak felekezeti eljárásokat és hagyományokat követett, mint manapság!

És jól tette, mert Isten meglepő választ adott!!! „Adj nekik örökséget!"

Az Úr már itt kijelentette, szembeszállva a berögzött előítéletekkel, hogy a nők nem járulékos tartozékok a földön. Joguk van hiánytalanul az Isten áldásainak átvételéhez.


Jézus Krisztus vérével az emberiséget váltotta meg, nem csak a férfiakat és másodsorban esetleg a nőket, korlátozott keretek között.

Maradéktalanul részt vehetünk Isten tervének: A KIRÁLYSÁG CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.


HALLELUJA!!!!


Józsué bátor kémtársának, Kálebnek a lánya, Aksza is területi igénnyel lépett fel a déli vidékek forrásban gazdag tájain.


A megváltott nők öröklik a Királyságot, nem a partvonalon kullognak.

A nemiségem miatt nem büntethetnek, hogy ne vegyek részt maradéktalanul az Egyház munkájában, építésében, főleg, ha a Teremtő Isten adott is ajándékokat ennek színvonalas ellátásához.


A mai hit asszonyai fel kell keljenek és követelniük kell a területüket szolgálatra Isten számára és dicsőségére.
- 2 -


Le kell vetni a vallásos béklyókat és belépni a lehetőségek teljességébe.

A hagyományos szerepek mellett sok nő képes megfelelni a szellemi kihívásoknak, akkor is, ha a férfiak többsége alkalmatlannak nyilvánítja ezekre.


Egy bensőséges viszonyban az Atyával megérthetjük, hogy Ő örömmel ad, ha kérünk.

Várja az elszánt, tettre kész szívű gyermekeit: nőket és férfiakat együtt, vállvetve.


Jób 42: 12-15


Jób számára , évekkel korábban elvesztett gyermekei után, lányai különleges ajándékok voltak.

Isten kétszeresen pótolt mindent, amit korábban ez a hithű ember elvesztett.

Az ige ír 3 új fiáról is, de csak a lányokat említi név szerint, mint akik a fiúkkal együtt örökséget kapnak.


Előképe a krisztusi helyzetünknek.

Egy nőket bántalmazó, peremre szorító, elnyomó rendszerben a Szent Szellem által megerősödött nők visszakaphatják szellemi tekintélyüket.


A bűn az, ami megfosztotta az embereket (nem csak a nőket!!!) méltóságuktól, szellemi erejüktől - bejött a halál, a szenvedés, ahogy Jób esetében is.


Jézus vére nem csak a bűneinkért váltság, hanem megtörte erejét a szégyennek, a bűntudatnak, elnyomásnak.

Krisztusban újra gyönyörűek vagyunk, és birtokosai lehetünk jogos örökségünknek.


Nem kell elviselni kárhoztatást, akár mi is volt az életünkben bűn, azt az Úr megtérésünkkor eltörli.

Se a tévedések, se a sebek a múltból nem akadályozhatnak meg, hogy jogos örökségét egy nő átvegye.


Levettük Krisztusban a gyászruhát, s ma már a tisztesség és igazság ruháiba öltöztet az Úr.


1930-at írunk!Gladys Aylwardet lebeszélték egy missziós szolgálatról Kínában. Csak tanítóként vagy ápolónőként tudták elképzelni szolgálatban.

Gladyst azonban olyan elhívástudat hajtotta, hogy gyűjtést szervezett és egyéni akcióként ment téríteni Kínába, kevés költőpénzzel és nyelvtudás nélkül - annál nagyobb elhívás és Istenre való maximális rátámaszkodás tudatával.


Több tucat kínai árvát mentett meg a japán megszálló katonák elől.


A több évig belesulykult „keresztény" okítás hatása miatt nem tartotta magát sokra, mint nő.

Úgy gondolta, biztos ő egy elhívott, de talán közben meghalt férfit helyettesített, mert amúgy őt Isten biztos nem helyezte volna csak úgy ilyen szolgálatba.

Szomorú, hogy kora vezető szolgálói ilyen tudatosságot értek el nőknél, mintha valami leértékelt pótlékok lennének.- 3 -


Katryn Kuhlmann, a 20. sz. legkiemelkedőbb gyógyító evangélistája is hasonlóan gondolkodott kiemelkedő, Istentől maximális támogatást kapó szolgálatáról.


Miért tekintették magukat csak másodosztályú szolgálónak nőként ilyen hatalmas és jó gyümölcsöt termő szolgálat után, ahol az Úr teljes bizonyságot tett elhívásukról?


Egy hazugság miatt, amit túl régóta hangoztatott az Egyház a nőknek.


A bevezetésben olvashattuk azokat az idézeteket, amikben férfiak nyilatkoztak lekicsinylően a nőkről évszázadokon át, miszerint nem azonos szinten teremtettek.

Mintha a nők későbbi, utólagos ötletként, esetleg nem túl jól sikerült teremtményként lettek volna megalkotva.


A nemi előítéletet a férfiúi gőg, egy nagyon alattomos, vallásos formába ágyazva hozta létre.

Mintha ez az intézményesített, antikrisztusi dogma Istent és akaratát képviselné, miközben valójában megszomorítja az Igazságos és Személyválogatás nélkül szerető és elhívó Szent Szellem Istent.


A férfi sovinizmus tehát azóta van, mióta az ember öntudatra ébredt - Isten nélkül!


A szellemi ébredés ritka időszakain kívül nem vette senki komolyan az Úr Jézus forradalmian új szemléletét a nők felszabadításáról és Isten kegyelmének és elhívásának egyenrangú örökségéről.


A keresztények ebben az ügyben az Úr Jézus egyértelmű hozzáállása és tanítása helyett inkább a zsidó, muszlim és hindu mintát követték.


Pedig:

Galata 3: 28

„Krisztusban nincs sem férfi, sem nő."


A zsidó, apajogú hagyomány mélyen bevésődött. Tertulliánusz is a nőt okolta, hogy a bűnbeeséskor tönkretette a férfit is, mint Isten képmását, és ő miatta kellett még Krisztusnak is szenvedni és meghalni - csak a nő miatt.


Még Luther és Kálvin is megvetéssel néztek a nőkre. Csak az otthonukban tartották őket megfelelő helyen lévőnek.


Előbbi azt írta, hogy ha egy nő meghal szülés közben, az nem jelent kárt, mert azért vannak, hogy szüljenek.

Ma senki nem sértene meg így egy nőt, bár napjainkban is sokan sértegetik, ha még burkoltan is.


Az 1800-as évektől, ahogy a nők oktatásban részesülhettek, néhány lelkész ellenállást tanúsított, miszerint a nőket isten tudatlannak rendelte, mert „kevesebb az agysejtjük", és  iskoláztatásuk antikrisztusi.- 4 -


Catherine Booth - az Üdvhadsereg társalapítója - megprófétálta, hogy eljön az az idő, mikor a nők könnyedén hozzáférhetnek a tanulási lehetőségekhez, és meg fogják dönteni az ehhez hasonló oktalan elméleteket.


A világban a nők már maximálisan bizonyíthattak, az egyház még ma is húzza a vallási hagyományokba ragadt lábát.


A nők rendelkeznek természetesen az ápolás, táplálás, védelmezés készségével. De az nem tudományos tény, hogy csak az otthon melegét tudják megteremteni, vagy csak és kizárólag arra rendeltettek.


A férfisovinizmus rakta ezt a kötelező és egyoldalú terhet a nőkre, hogy valaki szó nélkül mosogasson rájuk - érzelmi és szellemi nyomás, manipulálás, torz tanítások hatására.


Nagyon sok nőt valóban teljes elégedettséggel tölt el, ha csak a családjának és gyermekeinek, férjének élhet. Ez csodálatos és áldott dolog.

Csak ne tegyük mindenkinek kötelezővé és elvárttá, ne csak ez legyen az egyetlen választható lehetőség. És ha van rá igénye, és motivációja, engedjünk nekik több teret a krisztusi szolgálatban is.


Ma már kimutatták, hogy a családi egészséges kötelék erősebb, ha az apa is részt vesz a nevelésben, a terhek viselésében.


Keresztény családban nő és férfi egyelő félként él, „tiszteletadásban egymást megelőzőek" - Róma 12: 10

Igazságosan osztoznak a feladatban. A nők ma már kocsit szerelnek, vagy villanyt, esetleg vízvezetéket, főleg, ha egyedülálló anyák.

A világhírű szakácsok nagy része férfi. Nem állnak messze egyik nemtől sem ezek a feladatok.

Évát nem csak szeretőnek, mosónőnek vagy szakácsnőnek teremtette Ádám számára az Úr.

Hanem társnak. Akik egymásban kedvüket lelik az Úr védelmező árnyékában.


Mindig a Szent Szellem akaratát és vezetését kell keresni a harmóniához.

Éva nem alsóbbrendű teremtmény. A héber társ szó meghittséget és partnerséget sugall, nem egy alacsonyabb szinten értékelt, kiegészítő csatolmányt.


Isten nem tartotta jónak, hogy Ádám egyedül van. Úgy érezte, önmagában Ádám nem teljes.

A két félnek egy házasságban szüksége van egymásra, egymástól függnek, valójában nem tudnak igazán létezni egymás nélkül.


Isten nem mondta Évának, hogy szolgálja a férjét, csak hogy segítse!

Ádám munkatársának alkotta. Egyenrangúnak.

Mindkettőjüknek szólt, hogy uralkodjanak és szaporodjanak.

Éva ugyanúgy kapott isteni tekintélyű elhívást.


Tehát DNS szintjén van belénk programozva a tekintéllyel bíró vezetés.

Ma is felkínálja Isten bizonyos lányainak a szellemi tekintéllyel bíró helyeket.


Éva Ádámból van: tökéletes, kívánatos, egyelő társ. Ketten egy test!

- 5 -


A házasság szentségében együtt magasabb testi és szellemi összhangban tudnak egyesülni.

A házasság lényege nem az alá és fölé rendeltség, hanem az eggyé válás!


Éva Ádámból, tehát ugyanabból az Isteni lényegből jött létre.

Ki kell ezt emelni, mert a pogány kultúrákban a férfit isteni anyagból valónak, a nőt állati eredetűnek gondolták.


A Bibliában férfi és nő egyaránt Isten gyermeke.


A bűnbeeséskor mindketten megkapták büntetésüket.

Éva a bűn következményének jogos átkaként került a férfi uralma és elnyomása alá az összes nővel együtt, aki utána született. Megváltás nélkül ez az engedetlenség következménye.


De ezekből Krisztusban felszabadultunk. Már nem terhel, nem vonatkozik ránk.

Eredetileg Isten nem akarta, hogy a nőket bántalmazzák, megalázzák, kihasználják, elnyomják, stb

Krisztus a nők édeni jogait, és isteni elhívását visszaszerezte a Golgotán, bebiztosította, hogy az Ő igazsága által újra uralkodhassanak a nők a földön a férfiak mellett egyenrangú munkatársként.


Sok országban megalázzák, szexuálisan kizsákmányolják, bántalmazzák, kihasználják, emberi és politikai jogok hiányával rabságban tartják a nőket.

És azt merik híresztelni - jó ez a nőknek.


Krisztusban fel kell ez ellen emelni a szavunkat.


Krisztus által az édeni állapotok visszaállítása a cél, hogy megbékéljen az emberrel az Úr, és Önmagával újra közösségbe vonzza teremtményét, visszahelyezze a nőt és a férfit az eredeti uralmi helyzetbe - és ez az Úr Jézus engesztelő halála és feltámadásának győzelme, nevének ereje által lehetséges.


A nők ugyanúgy megváltottak és megszabadultak végleg a bűn összes átkos következményétől Jézus Krisztusban.

Dicsőség a mi csodálatos és szerető Istenünknek!


2. hazugság


A nőknek nincs készségük a vezetésre


Még 1920-ban is olyan visszhangok ütötték fel a fejüket vallási körökben, amelyek bukottnak bélyegezték a politikai pályára lépő nőket.

Mások a szavazójogot kikövetelő mozgalmakat kárhoztatták.

Új cél lett az egyház „újraférfiasítása".

Akik ma harcolnak a nők egyházi szolgálata ellen, majd mind ugyanazokat a félremagyarázott igéket és főleg szociológiai érveket hozzák fel, mint a középkori egyházatyák.

Nem akarnak szakítani az Úr munkáját akadályozó, antikrisztusi, szánalmas hagyományokkal.

Vannak a világban Nobel díjas nők, űrhajósok, polgármesterek, államfők, stb...

Talán már nem kellene bizonygatnunk, hogy bárhol megálljuk a helyünket, miért lenne ez másképp az Egyházban???

És csodálkozunk, hogy bigottnak és tudatlanul elavultnak titulálják Krisztus Testét???

Miért nem fogadja el ezt az Egyház? Mert néhány vezetői szerepkört betöltő férfit ez zavarna! Szembesítené eddigi hamis értékrendjével - és bizony sokan nem tudnak a szellemi kevélység miatt megtérni: belátni, hogy tévedtek és újra gondolni a hozzáállásukat, majd alázatosan változtatni.

Jézus egyenlőként kezelte a nőket, elhívta tanítványnak, kora írástudóival ellentétben nem tartotta ezt a gyakorlatot gyalázatosnak.

A Szent Szellem kitöltetésének napján - pünkösdkor - ők is ott voltak a Felházban, a hölgyekre is leszállt a Szent Szellem kenete. Erőt kaptak, hogy hirdessék az Úr feltámadását és dicsőségét.

Már Joel próféta is „Fiaitok és leányaitok" szavakat használ, amikor kijelenti, hogy amikor a Szent Szellemét kiönti a földre, mindenkit használni fog Isten az Ő tervének végrehajtásában. Erre hivatkozott Péter is pünkösdi beszédében!

A küldetéshez szükséges erőt férfiakra és nőkre egyaránt elküldte, nem voltak külön kék és rózsaszín lángnyelvek, melyek megnyugodtak a tanítványokon.

A János 4: 7-42 alapján látjuk a legtisztábban, hogy nőket rendelt szolgálatba az Úr. Egy szamáriai asszonynak hirdette a bűnök bocsánatát, aki később tanúja lett és annak az asszonynak a beszéde miatt sokan hittek Jézus Krisztusban.

Nagy dolog ez egy olyan kultúrában, ahol a nők nem számítottak hiteles tanúnak.

-          2 -

Nem véletlen, hogy haragudtak az Úrra a farízeusok, mert nyíltan szembe ment minden addigi általuk nagy becsben tartott konvencióval.

Egy parázna, nem zsidó nővel beszélgetett nyilvánosan, majd kiküldte szolgálatra - és ez gyümölcsöt érlelt. Maximális okot szolgáltatott, hogy megbotránkozzon rajta a vallási gyakorlat alapján a társadalom elitje.

János 20: 17

Az első hírnökök feltámadásáról is nők voltak  - míg, valljuk be, a férfi tanítványok meghúzódtak valahol. Péter talán még az Úr megtagadásának szégyenéből magához sem  tért. A női tanítványok azonban elindultak, hogy megkenjék tiszteletük jeléül a Mestert.

Ők igazi bátor imádók voltak -  ne feledjük: addig is egy nő kente meg Jézust drága kenettel, míg élt! (Máté 26: 6-13) És az Úr Jézus nagyra értékelte ezt a szellemi látást tanúsító gesztust!

Az apostolok először nem hittek a női tanítványoknak, de később maga az Úr, megjelenésével igazolta, hogy mindaz, amit állítottak a nőtestvérek, igaz - tehát a nők szavahihetőek a több évszázados tévhit és beidegződés ellenére!

A kor tanulatlanságra kényszerített női elsők között ragadták meg és értették meg a megváltás titkát.

Jézus igenis akarta, és akarja, hogy ma is a „jobbik részt" válasszuk, üljünk a lábainál és készüljünk fel a szolgálatra.


Az evangélium teret ad a nőknek

2 Mózes 15: 20 Mirjámot, Mózes nővérét prófétaként jellemzi, Mikeás is a 6: 4-ben a vezetői 3-as tagjaként említi.

Isten tekintélyét képviselte és Isten nevében beszélt, ugyanúgy, mint Mózes.

Ő az első dicsőítésvezető is az Ószövetségben.

Deborah -  Izrael bírája és prófétája a Bírák 4: 4 szerint.

Odafigyelt Istenre, annak céljára és tervére, és 40 éves béke született rajta keresztül egy katonai győzelem nyomán.

Férjnél volt, de az Ige nem említi a társát, mert valószínűleg nem részesedett a felesége szellemi elhívásában, tekintélyében. Az Úr azonban nyilván egy nagyon értékes férfit tett mellé, aki minden időben támogatta és stabil hátteret adott nejének a szolgálathoz.

-          3 -

Izrael anyjának is nevezi az Ige, bár civil vezető, minden férfi tekintély kikéri a véleményét.

Egyáltalán nem véletlen, hogy férfiközpontú közösségekben egyáltalán nem tanítanak róla és szolgálatáról, hiszen nem fér bele a saját dogmatikába. Kényes terület!

Ma is vannak nők, akik kaptak elhívást és bátorságot Istentől, hogy bevonuljanak az ellenség táborába és ott legyőzzék őket az Úr segítségével.

2 Királyok 22: 14

Jósiás király visszafordult 50 év szellemi hűtlenség után az Úrhoz, és Hulda prófétanőn keresztül kért tanácsot és útmutatást Istentől, aki férjezett volt, és hithű Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez a legsötétebb korszakban is. Izrael főpapja és annak munkatársai nagy becsben tartották és nem szégyellték megkeresni a szükség idején. Próféciája be is igazolódott.

Eszter 4: 14

Eszter királyné imái és bátor - halált megvető - tettei Mózeshez hasonlóan egy messzi országban közbenjáróvá és szabadítóvá tették őt, hogy megmenthesse népét a kiirtástól.

Isten nagyon magas rangba helyezte, hogy népe érdekében, a megfelelő időben meg tudja tenni a kellő lépéseket, legyőzve félelmét.

Ma hány olyan férfi van, mint Eszter nagybátyja, Márdokeus, aki ilyen felelősségteljes szolgálatra bíztat nőket?

Fébét, mint szolgát (szolgálót) Pál apostol ajánlja munkálkodásra a római gyülekezetnek, tehát tekintéllyel is felruházza e bizalom által, s nyilván elvárta, hogy kövessék útmutatásait, amit Páltól tanult és most tovább kell adnia. Ugyanaz a szót használja tisztségére az ige, amit Istvánnál és Filepnél - diakonon. Nagyon valószínű, hogy ekkora utat szolgálatban nem egy vasárnapi ebédfőzés miatt tett meg ez a testvérnő. Nyomós oka és elhívása lehetett, valószínűsíthető, hogy az evangélium hirdetésével és a gyülekezetalapítással kapcsolatosak voltak teendői.

Az Apcsel-ben leírtak szerint a diakónusok munkáját csodák is kísérték (Apcsel 8: 5-6), tehát a férfiakhoz hasonlóan lehetséges, hogy Fébé is ilyen kaliberű szolgáló volt. Ezért merte Pál kiemelni és elküldeni Rómába.

Prisczilla és férje, Akvila - elhívatott házaspár a korai egyházban. Apollós szolgálatának elindítói, vezetői munkára felkészítői. Apcsel 18: 24-26

A Róma 16-ban munkatársaiként említi Pál őket, tehát lehetséges, hogy ők is gyülekezetplántáló apostoli posztot töltöttek be.

-          4 -

Gyülekezetük saját házukban volt, és Pálért készek voltak meghalni is. Ami szokatlan abban az időben teljességgel, hogy e hölgy nevét legtöbbször férje neve előtt írja Pál, tehát, valószínű azért, mert e hölgy szerepe jelentősebb volt a szolgálatban, mint a férjéé.

Nincs szabály az Igében, hogy a nőknek férjnél kell lenniük, vagy hogy a férjüknek valami tekintélyi ernyőt kell föléjük tartani. Egyáltalán nem biztos, hogy a férjnek is van vezetői ajándéka. Mégis működhet egészségesen és áldottan egy ilyen kapcsolat.

Példa erre az én életem!

Apcsel 21: 9

Filep lányai prófétai hivatalban álltak. Valószínűleg kitűntek ajándékaikkal, különben nem emelné ki őket a Biblia.

Lényegében női prédikátorok voltak, szellemi tekintéllyel, akiket valószínűleg nagyra becsültek szellemi látásuk miatt.

Az Apcsel 15: 32-ben feljegyzett két férfi prófétánál használt alapszó van a lányok leírásánál is, tehát egyenrangúak voltak, egyelő elismeréssel.

Timótheus női felmenőiről is szót kell ejteni: Loisról és Eunikéről.

Sokan felhasználják az ebben szereplő igéket arra, hogy félremagyarázzák a Szentírást, miszerint nők nem taníthatnak, főleg ugye férfiakat.

A második levélben viszont Pál megdicséri ezeket a nőket, hogy ők tanították meg Timótheust hinni, lerakva életében a hit alapjait.

Junia, az apostol?

Róma 16: 7

Az eredetiben még így szerepel, de a nemének megváltoztatására kb. a 1200-as évektől tettek kísérletet, mikor is szinte eltűnt az első században oly gyakori női név a társadalmi palettáról.

Semmi nem utal arra, hogy  nő nem lehet apostol. Csak az előzetes feltételezés! Mert valaki férfinak akarja látni!

Igenis, nők is szenvedtek Krisztusért, kerültek börtönbe. Nem csak férfiak.


-          5 -

1 Korinthus 1. 11

Cloé - nyilvánvalóan Pál egyik gyülekezetét vezette, ahogy Nimfás házában is működött egy. Persze, az ellenzők szerint csak helyet adtak a közösségnek, de nem vezették. Ez nem jellemző a felsorolásra. Mivel nem a helyszín, hanem a szolgálat számított.

Filippi 4: 3

Evodiára és Sintikhére utal, akik vele együtt viaskodtak az evangéliumért.  Tehát harcosan. Vállvetve - nem gyenge nőként.

Jézus példáját követve Pálnak is voltak női tanítványai, akiket kiképzett, hogy bevethetőek legyenek a szellemi frontvonalon.

A 12 apostol között nem volt nő

Miért? Mert a kor férfiuralmi rendszere jobban megértett egy férfi tanítványokat és munkatársakat kiképző szervezkedést.

Jelképes üzenete pedig pontosan a 12 törzsre utalt - amiket férfiak nevéről neveztek.

A zsidók számára Isten Királyságának kormányzatát jelentette.

A 12 kiválasztásával azt üzente a rabbiknak, hogy jön az Új Izrael. Hiszen maga az Úr hangoztatta sokáig, hogy Ő csak Izrael eltévedt juhaihoz jött.

Ha nők is lettek volna az apostoli 12-ben, nem lett volna egyértelmű az üzenet.

A zsidó vezetőknél már az is kiütötte a biztosítékot, hogy Jézus nőket tanítványozott, közel engedett magához.

Ez a 12 férfi zsidó volt, mégsem gondoljuk, hogy csak zsidó származású lehet krisztusi vezető. Hiszen az örömhír a pogányoknak is hirdettetik.

Ezek ma már nem jelentenek példát.

Joel próféta egyértelműen nemtől függetlenül jelenti ki a Szent Szellem általi prédikálásra felszólító szolgálatot.

Sok helyen csak hozzászólhatnak a nők, de nem prédikálhatnak.

Sokak szerint a nők hangsúlyos, érdemi szolgálata szabályellenes!

De a tények és a gyümölcsök nem ezt bizonyítják, uraim!

A nők nem mernek fellépni szellemi határozottsággal, mert valamiféle visszafogottságot várnak el tőlük a férfiak! Valamiféle szellemi álszemérmet!

-          6 -

Chaterine Booth, az Üdvhadsereg társalapítója már az 1860-as években bátran kiállt prédikálni, nem zavartatta magát.

Bár védenie kellet képességét és kenetét, de nem adta fel a harcot, ez nem gátolta sohasem a szolgálatában.

Jó példa számunkra!
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 98
Tegnapi: 38
Heti: 136
Havi: 769
Össz.: 332 012

Látogatottság növelés
Oldal: Női szolgálat - női vezetés
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »