Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

BIBLIAI KVÍZJÁTÉK


Bibliai találós kérdések - kvízjátékhoz


1.
Áldozatot kellett bemutatni, mert vétkeztek. Az életet jelentő folyadékkal az erre illetékes megkente testüknek ugyanazon oldalon lévő három részét.
Egy a főnek bizonyos része, második a törzshöz kapcsolódó testrész része, harmadik a járáshoz szükséges testrész, része.

Ki az áldozat?
Melyik ez a három rész?Válasz:
Az áldozat felavatási kos,
a folyadék a vére,
 a megkent testrész: Áron jobb fülének cimpája, jobb kezének hüvelykujja, és jobb lábának hüvelykujja.
Ugyanígy Áron fiait is felkenték, fel"szentelték". 3. Mózes 8:22


2.

Egy próféta könyvében olvashatjuk,a Bibliában Ó.SZöv.vége felé.
Pogányok és mégis felemelik az Úrnak nevét. Sőt még áldoznak is neki. Egy füstölgő nővénnyel, és tiszta ennivalóval.
Honnantól- meddig nagy az Isten neve a pogányok között?


Válasz:

Mal 1. 11.

Hiszen napkelettől fogva napnyugtáig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! Azt mondja a Seregeknek Ura.3.

Ki  volt az  első oltárt építő a Biblia beszámolója szerint?   

Miket áldozott?

Milyen következményei lettek?  


Válasz:

Noé, tiszta állatot és madarat égőáldozattal, Isten elfogadta és azt mondta:Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el mind az élő állatot, mint cselekedtem. Ennek utána, míg a föld lesz, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek.

- 2 -


4.

Ki volt a Biblia szerint a leghosszabb életű ember?   

Ki volt az atyja?


Válasz:

Matuzsálem (Methuséláh) 969 éves volt, Apja: Énokh5.

Szunyókálása alatt szólt valaki,hogy  gyorsan távozniuk kellett egy másik országba,mert veszélyben az utóduk élete.
Addig kellett ott maradniuk, míg ugyanaz, aki figyelmeztette őket, nem szól, hogy hazamehetnek.


Kiknek kellett elhagyniuk lakhelyüket, és miért?


Válasz:

Józsefnek, Máriának és Jézusnak, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Egyiptomba mentek, Heródes halála után tértek vissza.6.

A látszat néha nem a valóságot mutatja.
Szelídek néznek ki, mégis ami megbújik alattuk igen veszedelmes.

Kiket jellemez így az ige?
Kérnék egy igehelyet is!   


Válasz:

Máté 7. 15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek el hozzátok, de belül ragadozó farkasok.


7.

Ki volt az őse a vándorló, legeltetetéssel foglalatoskodóknak?

 Ki az anya?   


Válasz:

1Móz 4,20
"Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ősatyja."

- 3 -


8.

Szolgává tették mert nem tudták elviselni,hogy kedvenc.. Egy magasrangut szolgált,a rabság földjén ..Az Úr vele volt és megáldotta munkáját.
Gazdája ezért igen megkedvelte,és javai kezelőjévé tette.

Ki ő, Kiknek köszönheti szolgaságát?
Kit szolgált? 


Válasz:

Józsefről  van  szó, akit  testvérei  adtak el  kereskedőknek féltékenységből, majd azok Egyiptomba vitték....   Először Putifárnál volt házi-rabszolga és gazdaságvezető, majd  raboskodása utána felemeltetett amolyan „miniszteri" ragra és a Fáraót  szolgálta  - megmentve munkájával Egyiptom népét és saját családját is a hét szűk esztendő alatt....


9.

Egyik dúskált, másik koplalt
Mindketten eltávoztak földi életükből.
Egyik" kínzó", meleg  helyre került, a másik valakinek keblére.
Mit kért az, aki a meleg helyen volt attól, aki kebelén nyugodott?


Válasz:

Az egyik a gazdag ember- pokolba került, a másik az általa lenézett és elkergetett Lázár nevű koldus.

 
Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. Lukács 16. 22.

És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjainak hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
25.    Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.10.

Ki az , akit  a feleségei   egy  termésért   cserélgettek egymás kötött?

Igehelyet is kérek 


Válasz:

1 Móz. 30,14.   És kiméne Rúben búzaaratáskor, és talála a mezőn mandragóra-bogyókat s vivé azokat az ő anyjának, Leának. És monda Rákhel Leának: Adj nékem kérlek a fiad mandragóra-bogyóiból.
1Móz 30,16.    Mikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: Én hozzám jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért; és nála hála azon éjszaka.

Jákóbot cserélték Lea és Rákhel

- 4 -


11.

Olvashatunk az igében egy  evőeszközről melynek három ága van .

Kik használták?
Mit tettek vele?   


Válasz:

És a papoknak ez vala szokásuk a néppel szemben: Ha mikor valaki áldozatot tesz vala, eljött a papnak szolgája, midőn a húst főzték, és a háromágú villácska az ő kezében vala;
És beüti vala a serpenyőbe, vagy üstbe, vagy fazékba, vagy edénybe, és mindent, a mit a villácskával kihúz, magának veszi el a pap. Így cselekesznek egész Izráellel, kik oda mennek Silóba. (1Sámuel 2.13-14)

 

12.

Kősziklából vájt helyre, gyolcsba tekerve tétetett, melyet kőhengerrel bezártak.

Nem maradt ott sokáig, mert atyja nem engedte.
Kit tettek oda?    Mi történt vele?     


Válasz:

Jézus Krisztus
Feltámadt harmadnapon13.

Imádkoztam magam és a népem bűne miatt, ekkor megérintett valaki, aki nagyon gyorsan érkezett, és szólt hozzám.
Jöttem, hogy amit láttál, megértessem veled, hogy mennyi az az idő, ami népedre, városodra szabatott.

Ki vagyok?
Ki érintett meg?
Mi volt az üzenet?   


Válasz:

Dániel próféta vagyok, éppen imádkoztam népemért, amikor Gábriel arkangyal jelent meg nekem. Ezt az üzenetet hozta:

"Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szentje."

- 5 -


Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.
A hatvankét hét múlva pedig kiírtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.
És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Dán. 9:24-27.14.

Nagy és nyomorúságos elnyomás miatt nagyon nagy éhínség lett náluk.

Arra fanyalodtak, hogy saját leszármazottaikat eleségnek  tekintsék.    
Mit ír az ige róla?  


Válasz:

Benhadád király megszállta Samáriát és emiatt támadt a nagy éhség. Olyannyira, hogy az emberek saját gyermekeiket ették meg.

2 Kir. 6.26-30.
És mikor az Izráel királya a kőfalon széjjeljárt, egy asszony kiált ő hozzá, mondván: Légy segítséggel, uram király!
A király monda: Ha nem segít meg téged az Isten, hogyan segítselek én meg? A szérűről vagy a sajtóról?
És monda néki a király: Mit akarsz? Monda az: Ez az asszony azt mondta nékem: Add ide a te fiadat, hogy együk meg őt ma, az én fiamat pedig holnap eszszük meg.
És megfőztük az én fiamat, és megettük őt. Mikor azután másnap azt mondtam néki: Add ide a te fiadat, hogy azt is együk meg, ő elrejté az ő fiát.
Mikor pedig hallotta a király az asszonynak beszédét, megszaggatá az ő ruháit, a mint a kőfalon járt, és meglátta a nép, hogy ímé alól zsákruha van az ő testén.

Elizeus próféta már másnapra szabadulást ígért, ami csodálatosan beteljesedett!15.

Gyilkolt, bujdosóvá és vándorlóvá lett. Mégis tetemes  büntetést kaphat az, aki őt. Meg merné fosztani éltétől.
Az Úr megjelölte, hogy rossz szándékkal  senki se érintse.

Kicsoda Ő?  Miért lett bujdosó?


Válasz: Kain - Mózes első könyve 4, 13-15- 6 -


16.

Ki az ős atyja  azoknak az ige szerint, akik fémmegmunkálással foglalkoznak?   

Ki az anyjuk?   


Válasz:

Czilla pedig szűlé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját: és Tubálkain hugát, Nahamát.1Móz 4. 22.


17.

Nappal általában mellőzik, de estére igen fontossá válik.

Egy esetben többen vártak vele valakire, fele tele, fele üresen.

Mi ez a használati eszköz?
Kik vártak és kire?     


Válasz:

Lámpás, akkor jó, ha olajjal van tele,
A szüzek várták a vőlegényt vele. (Máté 25.1-10)


18.

Nílus mellőli szolgálónő volt, mégis  feleség (igaz, másodrangú) lett belőle.
Rábeszélésre gyereket szült gazdájának, aminek először örvendeztek, de később kitették mindkettőjük  szűrét . 
Hogyan hívják a nőt? 
Mi a gyermekének neve?   


Válasz:

És fiat szűle Hágár Ábrámnak, és nevezé Ábrám az ő fiának nevét, a kit Hágár szűl vala néki, Ismáelnek.(1 Mózes. 16.15.)
 Hágár az egyiptomi szolgáló, Ismáel a fia (az arabok - izmaeliták, tőle származnak)


19.

Sokszor az aprót meglátjuk mások látószervében és a magunkéban a nagyot észre sem vesszük. 
Hol olvashatunk róla?


Válasz:

Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből! Máté 7. 3-5.

- 7 -


20.

Ki az aki , akit elsőként említ meg az írás, hogy nevetett azon amit Istent,  mondott neki ?  


Válasz:

Ábrahám, és Sára a felesége a gyermekáldás ígéretének meghallásakor


1 Móz. 17.17
Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?

1 Móz. 18.12
Nevete azért Sára ő magában, mondván: Vénségemre lenne-é gyönyörűségem? meg az én uram is öreg!


21.

Sorold fel azokat a lelki tulajdonságokat, amik a Lélek gyümölcsét képezik!   


Válasz:

A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Gal. 5:22


22.

Szüleimet kitiltották lakhelyükről ,mert vétkeztek.

Én is mentem velük. Feleségem gyermeket szült nekem.
Az általam épített várost róla neveztem el.

Ki vagyok?
Mi a város neve?


Válasz:

Kain vagyok. Szüleim,Ádám és Éva, akiket Isten űzött ki a Paradicsomból. A Nód földjén telepedtem le és feleségem Hánókhot szülte nekem. A városom neve is ez lett.
1 Móz. 4.17


23.

Nem áldozhattok kétfele,a pogányok a gonosznak áldoznak.
Nem tegyétek ezt.Nem ihattok és nem ehettek kétfele.
Ne vállaljatok a gonosszal közösséget.   

Ki mondta és kinek?


Válasz:

Pál a Korinthus beli gyülekezetnek!1. Kor. 10.- 8 -


24.

Ki a zeneszerszámokon játszók ősatyja?
Ki az ő atyja?


Válasz:

20.    És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.
21.    Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve: ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.

Tehát Júbál a zenész, apja pedig Jábál.


25.

Végre sok idő után bemehettek a megígért új  lakhelyükre.
Gyönyörű tájra, bőséggel kecsegtetővel.
Mi volt a déli határ?   


Válasz:

„Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint),
Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.
És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen Aczmonig.
Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen."


A Keresztyén Bibliai Lexikon szerint Júda a legdélibb törzs és általában Beerseba városát tekintették déli határnak a történelem folyamán, ami persze időnként változott...


26.

Egy városban jártam, szép tájon, lakóhelynek igen jó.

Volt egy fogyatkozása: a vize ihatatlan,a nővények termése természetellenes ..

Tettem valamit és általa helyre állt minden.

Ki vagyok?

Mit tettem annak érdekében,hogy jóvá legyen minden? 


Válasz:

Elizeus próféta vagyok, Jerikó vize volt ihatatlan. Egy új bögrébe sót tettem, imádkoztam és a vizek meggyógyultak.

Jerikó, a pálmák városa...


- 9 -


27.

Élesebb mit a kard, behatol a szívig, a lélekig. Ítéletet tesz gondolataink felett.

Igehely!


Válasz:

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Zsid. 4.12


28.

Ment , ment az úton, egyszer csak egy kicsinyke tömeg becsmérelni kezdte.   

Nagyon megorrolt rájuk,az ott lévő állatok lettek a vesztük .

Kik voltak a csúfolódók, és miért tették?

Hányan vesztek oda?     


Válasz:

Gyerekek csúfolták kopasznak Elizeus prófétát. Két nőstény medve támadt rájuk és 42 gyereket szaggatott meg.


29.

Kétszer  is mondták sokan  nekem,hagyd l már békén  uradat..

De én nem hagytam magam,kitartottam mellette amig csak  szemeim látták.

Meg is lett a kitartásom eredménye,amit akartam meglett az nekem  többszörösen..   

Ki az én uram?

Mit kaptam ?   


Válasz:

Elizeus vagyok, Illés próféta az uram. Le akartak beszélni róla, de én éjjel-nappal követtem, hogy lássam, amikor elragadtatik. Ez volt záloga a benne lévő lélek kettős mértéke elnyerésének. Megláttam őt tüzes szekéren, lehullott a palástja... Utódja lettem a prófétai szolgálatban.
- 10 -


30.

Szüleje cselt eszelt ki, álcázd el magad,,hogy sikerüljön rászedned  azt ki nemzett téged..

Így  elnyerte el azt, ami látszólag nem őt illette. Másodikból első tudott lenni.   

Mi történt?

Ki volt a rászedett atya?     


Válasz:

Rebeka eszelte ki a cselt, hogy Jákób elnyerhesse az elsőszülöttségi áldást. Izsák volt a rászedett apa.
Az áldás valójában Jákobot illette és ezzel anyja tisztában volt! Már születésénél Isten megígérte, hogy így lesz, csak Izsák nem fogadta el a Rebekának adott isteni kijelentést! Abban hibáztak, hogy nem tudtak várni Isten idejére.


31.

Az Úr rendelkezése szerint, amikor valakin  különböző bőrbetegségek lettek, ki előtt kellett  megjelennie? Hány napig volt kirekesztve a közösségből?


Válasz:

A pap előtt kellet megjelennie és hét napig rekesztették ki. Ha gyógyult a sebe, tiszta lett, ha nem, újabb hét napra el kellett hagynia a lakóhelyet. Ha azután sem gyógyult, poklosnak, leprásnak ítélték.
3 Móz. 13.2


32.

Ne vigadozz, mert becstelenséged miatt eltávolodtál Istentől. 
Áldozatotok gyásznak kenyere. Valaki ezért begyűjt titeket, és valaki eltemet.

Ki a gyűjtő?
Ki a temető?


Válasz:

Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyász-tornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csak étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.
Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?
Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket.


Hós. 9.4-6.


- 11 -


33.

Minek a kellékei: kovásztalan kenyér, bor, pohár.

Az ige szerint, mit kell tennünk, mielőtt élnénk vele?   .


Válasz:

„A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre."

Ez tehát emlékezés Jézus golgotai véráldozatára.

Csak tiszta szívvel, valódi újjászületett krisztusi hittel és elkötelezettséggel lehet venni az úrvacsorát, különben nem üdvösséget, hanem átkot hoz.


34.

Tegyetek sisakot fejetekre, beszédetek olyan legyen mit az éles vívóeszköz.

Hol olvashatjuk az igében?   

Válasz:

Eféz. 6.17-18.
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.


35.

Inább éljünk szikkadt eledelen , de békében,,mint gazdagon kövér tulokkal,és veszekedéssel   

Mely igében olvashatjuk?


Válasz:

Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyûlölség. (Péld. 15,17)
- 12 -


36.

Ki vette feleségül Beéri lányát?

Hány évesen házasodott?

Mi a leány neve?    


Válasz:

1 Móz. 26.34
És mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát.


37.

Nagy bajba kerültek egy elrejtett pohár miatt, pedig nem is használták.   


Kik ők?

Hol volt a pohár?


Válasz:

Jákób fiai kerültek bajba, mert József eldugta Benjamin zsákjába a díszes poharát.

1 Móz. 44.12


38.

Egy nővény árnyékában heverésztem,jaj de jó hűs van alatta.
Ez a fránya egyszer csak gondolt egyett és elszáradt.
Ki feküdt alatta?
Miért száradt el?


Válasz:

Jónás feküdt a hirtelen nőtt tök alatt, amelyet egyszercsak megszúrt egy féreg, amit Isten küldött és a tök kiszáradt. Mindez azért történt, mert Jónás nem aggódott a sok elvesző lélekért ott Ninivében, csak a tök miatt. Így tudott viszonyítani.


39.

Egy hatalmas valamin ide-oda hánytak a habok. Sokan voltunk,emberek és állatok is.
Kirepítettünk egy szárnyast,hogy jelezzen mikor érünk végre célba.
Egy csúcson kötöttünk ki.

Kik vagyunk?
Mit hozott a szárnyas?    


Válasz:

Noé bárkájában vagyunk, galambot röpítettünk ki, mely zöldellő olajfaágat hozott, jelezvén, már van szárazföld!!!


- 13 -


40.

Valakinek az ipája vagyok, midiánita pogány pap, de vejem mégis elfogadta tanácsom, hogyan vezesse népét.

Ki vagyok?
Ki a vejem?  

  


Válasz:

Jetró, Mózes apósa.


41.

Imádkozom  az Úrhoz, sem földön, sem az égben nem vagyok, mert bekapott valaki.

Ki vagyok, és hol vagyok és meddig voltam ott?  


Válasz:

Jónás három napot és három éjjelt tölt a cet gyomrában


42.

Egy kert közepén áll, tilos enni róla. Négy folyó is táplálja ezt a helyet.

Melyik nővényre gondolok?   
Mik a folyók nevei?   


Válasz:

Ez Éden kertjében az élet fája. Folyók: Pison, Gihon, Hiddekel, Eufrátes43.

Kik azok az emberek akik a földön születtek még Jézus előtt , de még a mai napig sem haltak meg?
Egyikőjük egy hegyen találkozott Jézussal.   
Kik ők?

Melyik az a hegy?   


Válasz:

Énok és Illés, ez utóbbit látta Jézus társaságában a megdicsőülés magas hegyén Péter és másik két tanítvány (Máté 17: 1)
- 14 -


44.

Mi volt az Úr Jézus első csodatétele?  Hol történt ? Milyen alkalomkor?


Válasz:

Ján. 2.1
És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában... ott a vizet borrá változtatta!


45.

Meghallgatta az Úr kiáltásukat fogságuk alatt.
 Több mint egy hónap alatt odaérhettek volna.
Ám ebből nagyon sok esztendő lett hitetlenségük végett.

Hány évig vándorolt a nép és miért?  


Válasz:

A zsidó nép vándorolt 40 évig a pusztában az Egyiptomi kivonulás után, a kánaáni népektől való hitetlenségből eredő rettegésük miatt.


46.

Kinek kellett hétszer megfürödni  a gyógyulása érdekében?    


Válasz:

Naámán


47.

Milyen alkalommal beszélt Jézus az igazi boldogságról?   


Válasz:

A hegyi beszédnél beszélt róla Máté 5: 3-11


48.

Mire szólít fel bennünket a második nagy parancsolat?    


Válasz:

Hogy szeressük egymást!!


49.

Örökre szóló áldást kapott hűsége jutalmául, amiben mások is részesednek.

Ki kapta?


Válasz:

Ábrahám- 15 -


50.

Utódok szedik a fát,apák tüzelnek,nők dagasztanak, italáldozatokat tesznek,de nem annak akit illetne, s ezzel felingerlik az Urat.

Mit készítettek a tésztából és kinek?


Válasz:

Jer. 7.18
A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.


51.

Hány éves volt Jézus, amikor Keresztelő János által megkeresztelkedett?   


Válasz:

Luk. 3.23
Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, mikor tanítani kezdett...


52.

Az idegeneket akik elkötelezik magukat az Úr mellett, megtartják parancsait,az Úr szent helyre viszi őket.
Vidámságot ad nékik az Ő házába. Kedves lesz előtte áldozatuk.
Hogyan fogják hívni ezt a házat?


Válasz:

Imádság házának!
Ésa. 56.6
És az idegeneket, akik az Úrhoz adják magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:
Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!


53.

Jézus példázata szerint miért nem kell  a konkolyt kihúzni a búza közül?    


Válasz:

Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén.
Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek,
És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

- 16 -


54.

Egy bölcs király elkezdte építetni az Úrnak házát.
Voltak benne mosakodásra alkalmas edények.
Jobb és bal felől is.

Mennyi volt összesen?
Kik használták ezeket?


Válasz:

És csinála tíz mosdómedenczét is rézből, és mindenik mosdómedenczébe negyven báth fér vala; és mindenik mosdómedencze négy singnyi vala, és a tíz talp mindenikén egy-egy mosdómedencze vala.

És helyezteté a talpak ötét a ház jobb felől való részére, és ötét a ház bal felől való részére; a tengert pedig helyezteté a ház jobbrésze felől nap támadatra dél ellenébe.
1 Kir. 7.38

10 mosdómedence

A papok használták, mielőtt szolgálatba léptek


55.

Szólj népemnek, és mondd meg nékik: ;
 Ha valaki megszegte hűségét párja felé,de nem kapták rajta,próbát kellett kiállnia.A helyi Isten embere előtt.
Szomját kellett oltania egy igen fanyar italféleséggel.
Bizony igen kellemetlen tüneteket okozhatott annak, akit hazugságon kaptak.

Melyek voltak ezek a tünetek?  

 


Válasz:

4 Móz. 5.12
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és hűtelenné válik iránta;

És hál valaki ő vele közösülve, és az ő férje előtt titok marad, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett; bizonyság pedig nincs ellene, sem a bűnön nem kapták;

De felgerjed ő benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, mivelhogy az megfertőztetett; vagy felgerjed ő benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jóllehet az meg nem fertőztetett.
- 17 -


Akkor vigye a férfiú az ő feleségét a paphoz; és vigye el azzal együtt az érette való áldozatot; egy efa árpalisztnek tizedrészét; de ne öntsön arra olajt, és ne tegyen arra temjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, a mely hamisságra emlékeztet.

A pap pedig léptesse elő az asszonyt, és állassa őt az Úr elé.

És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe; a hajlék pádimentomán levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe.

És állassa a pap az asszonyt az Úr elé és fejét meztelenítse meg az asszonynak, és tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot, féltékenységi ételáldozat az; és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz.

És eskesse meg őt a pap, és ezt mondja az asszonynak: Ha nem hált veled senki, és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te férjed mellett, ne ártson néked ez az átokhozó, keserű víz.

Ha pedig elhajoltál a te férjed mellől, és megfertőztetted magadat, és valaki közösült veled a te férjeden kívül,

Miután megeskette a pap az asszonyt az átoknak esküjével, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká, és eskü-példává a te néped között, megszárasztván az Úr a te tomporodat, és a te méhedet dagadtá tévén.

És menjen be az átokhozó víz a te belső részeidbe, hogy megdagadjon a te méhed, és megszáradjon a te tomporod. Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!


 56.

Ki volt a főpap akkor, amikor Jézust elítélték? 


Válasz:

Kajafás  


57.

Az Úr elrendelte,hogy minden ételáldozatot ízesíteni kell.

Minek nevezi az ige ezt az ízesítőt?

Kérnék igehelyet is!


Válasz:

III Mózes 12,13.    Minden te ételáldozatodat pedig zd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója; minden te áldozatodhoz sót adj.

- 18 -


58.

Kik voltak azok az ifjak, akiket az Isten iránti hűségük miatt egy forró helyre vetettek?   
Bajuk azonban nem esett, mert mennyei lény vigyázott épségükre.  

Kik ők?
Mi volt a kapott nevük?


Válasz:

Ők Dániel barátai, akik Izraelből vitettek fogságba.
Sidrák, Misák és Abednego

(Dánielnek Baltazár volt a méd-perzsa neve...)


59.

Kinek a kézmosása lett híresé, nemcsak az igében, hanem a mindennapi beszédben is?   

Kérnék róla igehelyet is. 


Válasz:

Mát. 27.24
Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!


60.

Nem tudott  kikelni  mert vetés közben útfélre esett.

Kik szedték fel?    


Válasz:

Máté 13,4.    És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.

Máté 13,19. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.


61.

Tilalom ellenére fohászkodtam, juj megláttak, be is árultak érte.
Ragadózók martalékává akartak tenni, de nem sikerült nékik.

Ki vagyok?

Hova vetettek?    


Válasz:
Dániel vagyok, az oroszlánok vermébe vetettek... De Isten velem volt!

- 19 -


62.

Melyik volt az a  bölcs ítélete l Salamonnak  ami  híressé vált ?


Igét is kérek.


Válasz:

1.     Kir. 3: 16-28


Két asszony viszálya egy élő és egy meghalt csecsemő szülői jogköre miatt...

A hamis anya Salamon döntésére megengedte, hogy a kicsi félbe vágják, az igazi azonban inkább lemondott gyermekéről, mintsem baja essék - így derült fény a valódi anyaságra.


63.

Melyik király adott engedélyt a zsidóknak a babiloni fogságból való visszatérésre Jeruzsálembe?

Miért tette ezt ?
Melyik próféta jövendölése teljesedett be?   


Válasz:

Cirus király engedte haza a népet.

2 Krón. 36.22
És Czírus persa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindítá Czírus persa király lelkét, és ő kihirdetteté az ő egész birodalmában, élőszóval és írásban is, mondván:

Így szól Czírus, a persa király: Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta, és Ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, a mely Júdában van; valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr, az ő Istene, és menjen fel.

Jeremiás prófétálta meg:
Jer. 25.12
És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.


- 20 -


64.

Esett, csak esett és esett, végül mindet elborított, mindent elpusztított.   

Ám valakik megmenekültek.

Hányan voltak, kik ők?   


Válasz:

Noéról beszélünk, és az ő feleségéről, 3 fiáról (Sém, Hám, Jáfet) és azoknak 3 feleségéről. Ez összesen 8. 

1.     Mózes 6: 1865.

Ami a szánkba veszünk, és esszük, az kiürül, ami viszont kijön, az a belsőnk gondolata, ez lehet gonosz, ami megfertőzhet.

Sorold fel a rossz gondolatokat az ige alapján!


Válasz:

Mát. 15.19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.


66.

Mekkora hadsereggel, és milyen fegyverekkel győzött Gedeon?


Válasz:

300 fős hadsereggel, Mindenkinek adott kürtöt és egy üres cserépfazekat és fáklyát a fazékba.


67.

Ki volt az a két személy a tizenkét kém közül, akik Izráel népét arra bátorították, hogy bemehetnek Kánaánba?   


Válasz:

Józsué és Káleb
- 21 -


68.

Ereje fején lévő ékességében rejlett..,melyet nyírószerszám soka nem érhetet.
Valaki azonban kitudakolta titkát annak vesztére.
Ki ő?
Ki szedte ki belőle titkát?


Válasz:

Sámsont Delila szedte rá.


69.

Imádkozott és szavára tűz keletkezett, de nem lentről, hanem fentről.

Ki ő?

Hol történt ez?   
   


Válasz:

Illés imádkozott a Kármel hegyén, és Isten tűzzel válaszolt. Így a nép is meglátta, hogy az Úr az Isten!


70.

Mit  teremtetett  a hatodik napon? 


Válasz:

Állatokat és az embert... 1. Mózes 1: 24-26

 

71.

Mi volt a korábbi neve annak az embernek, aki  az igazakat igen keményen üldözte? 


Válasz:
Saul


72.

Melyik király látta  egy  testrésznek részét, amikor az  írt egy  üzenetet?   

Ki magyarázta meg neki?


 


Válasz:

Dániel 5.

Bélsaccar király látta, és Dániel magyarázta


- 22 -


73.

Ki nem hitte el, hogy az  ő megváltója feltámadt?

Mit tett, hogy hihető legyen számára?


Válasz:

Tamás apostol, megtapintotta a sebeit


74.

Mi történt a  példázatában a köves helyre esett maggal, és mit szemléltetet ez a hasonlat?

Hol olvashatjuk?


 


Válasz:

Mát. 13.5 és 20.
Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.

De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.

Ilyen, aki hirtelen nagy örömmel fogadja az Igét, de nincs gyökere...

Nyomorúság, vagy üldöztetés miatt azonnal eltántorodik...


75.

Kik voltak annak szülei aki magányosan lakott és  bogarakat evett? 


Válasz:

Bemerítő János szülei: Zakariás és Erzsébet (ez utóbbi Mária rokona)


76.

Hány éves volt Mózes, amikor Izráel népét kivezette Egyiptomból?   


Válasz: 80

2 Móz. 7.7


77.

Van-e különbség a teremtés módjában, ahogy Isten az állatokat teremtette, illetve, ahogy az embert?  


Válasz:

Igen, mert Isten a saját képmására teremtette az embert!!

1 Mózes 1, 26-28


- 23 -


78.

Kedves király volt az Úr előtt.
Lelke egybeforrt a másik lelkével, annyira kedvelte barátját.

Ki  a barát?

A barát kinek a fia?   
 


Válasz:

Dávid a király, barátja Jonathán, Saul király fia.


79.

A teremtés számával megegyező napig, naponta tettek egy kört.
Az utolsó nap " trombitáltak"és torkuk szakadtából kiáltoztak.

Mi lett a következménye?
Hol történt?


Válasz:

Jerikó ostrománál. 6 napig kerülték a várost naponta egyszer, a hetedik nap hétszer, kiáltottak és a falak leomlottak!

Józsué 6: 15


80.

Félelmében sok gyermeket megöletet egy prófécia megakadályozásának céljából. 
Ki Ő?


Válasz:

Heródes király Betlehemben

Jézustól féltette a hatalmát...

Máté 2: 16-18


81.

Hogyan szólt a prófécia?  


Válasz:

Máté 2: 5-6

Fejedelem származik Betlehemből, aki legeltetni fogja a népet.

Lukács 1: 28-38

Nagy lesz ő és a magasságos fiának mondják majd.

 

 

- 24 -


Mik. 5.2
De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.


82.

Elrejtették egy kosárba, azután vízre tették, de valaki kimentette!

Ki ő?
Ki a megmentő?    


Válasz:

Mózes, a megmentő pedig a fáraó lánya.83.

Nagy lakomát tartott a király  és a bórtól mámorodva látni szerette volna aráját.   
Az azonban megmakacsolta magát és nem engedett a kérésnek.
Ráadásul felbátorított sok asszonynépet az engedetlenségre.

A törvény szerint milyen ítéletet kapott?

Ki a férje?


Válasz:

Vásti királynő volt az, aki férje: Ahasvérus kérésére, nem jelent meg előtte. Eszter könyve szól erről.

Nem maradhatott királynő többé. Ezért kerülhetett sor Eszterre...

"... írattassék a Persa-Méd törvények közé, visszavonhatatlanul, hogy ne jöjjön többé Vásti Ahasvérus király színe elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb ő nálánál." Eszter 1:19


84.

Odamentek hozzá a tanítványok  és megkérdezték,mely hellyen készítsék az ünnepi vacsorát.
Menjetek a városba ott egy ember majd megmutatja.

Mely napon történt?


Válasz:

A kovásztalan kenyerek napján, és abban a házban, ahová bement az az ember, aki egy korsó vizet vitt,a ház gazdája mutatta meg nekik azt a helyet, ahol berendezhették az utolsó vacsora színhelyét. Lukács 22: 7-13

- 25 -


85.

Ki volt az a férfi, aki hosszú útra csomagolt össze, pedig nem akart elutazni , és az ajtó helyett egy  lyukon keresztül hordta ki a csomagjait?

Egyben kinek a prófétai  menekülését  mutatja be?


Válasz:

Ezékiel próféta, és Izrael babiloni fogságára vitelét ábrázolta, jövendölte .


86.

Történt egy világot megrengető egyszeri  esemény,a kezdetétől a végéig 20 prófécia beteljesül.

Mi volt ez az esemény:   


Válasz:

Az Úr Jézus golgotai megváltó kereszthalála és feltámadása.


87.

Moábok portyáztak az országban.
Ez időtájt gyorsan el kellett valakit hantolni.
Hozzáért valamihez, ekkor megelevenedet.
Hát bizony halott maradt volna, ha nem oda temetik.

Kit temetek előtte oda?
Mihez ért hozzá?

Válasz:

Elizeus holttestéhez ért egy eltemetett ember, akit Elizeus sírjába temettek.


88.

A bölcseket megakarták öletni ,mert nem értették valaki álmát.
Javasoltak valakit erre a célra.   
Kinek volt a feladata, hogy azt, amit  a másik ember álmában látott, azt  megfejtse és megjelentse? 


Válasz:

Dánielnek.


89.

Ki az, aki leg tovább élt ugyan itt e Földön, mégis hamarabb halt meg,mint az apja?


Válasz:

Matuzsálem. Az apja Énokh volt, aki elragadtatott, nem halt meg.- 26 -


90.

Hol van megírva, hogy Jézus születésekor három király kereste meg Betlehemben, és ajándékokat vittek Neki?    


Válasz:

Nem királyok, hanem bölcsek voltak a látogatók.


91.

Mikor (kétszer is!!!) üvöltőzhetett az oroszlán olyan hangosan, hogy a Föld minden lakója hallotta a hangját?


Válasz:

Az édenbe és még Noé bárkájában.


92.

Melyik emberi kéz által készített bálványisten mozdult meg minden emberi segítség nélkül?   

Hol olvashatunk róla, nem kell teljes igeszakasz!


Válasz:

Dágon templomában

1 Sámuel könyvében.


93.

A földön élt és beszélt is, - de nem tudunk róla, hogy beszédben vétkezett volna,  ennek ellenére sohasem volt a Mennyben és nem is lesz ott valószínűleg - ki lehet?  

 


Válasz:

Bálám szamara


94.

Ki az a mindenki által ismert férfi, aki teljesen élettelen és halott állapotban volt, mielőtt megszületett volna?


Válasz:

Ádám - Isten lehelt belé életet... - 27 -95.

Mennyi ideig ették a mannát, és mikor szűnt meg véglegesen.

Igehelyet kérek.


Válasz:

Egészen addig, míg Kánaánba nem értek.
Józs. 5.12
És másnaptól kezdve, hogy ettek vala a föld terméséből, megszűnék a manna, és nem volt többé mannájok az Izráel fiainak; hanem Kanaán földének gyümölcséből evének abban az esztendőben.


96.

Mikor és hol ment be Mózes mégis a megígért "Kánaán" földére, annak ellenére, hogy az Úr azt mondta neki, nem mehet be?  


Válasz:

Luk. 9.28

„És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy (Jézus) maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni.

És imádkozása közben az ő orczájának ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn.

És ímé két férfiú beszél vala ő vele, kik valának Mózes és Illés;"


97.

Kirõl írja a Biblia, hogyha az árnyéka érinti a betegeket, meggyógyulnak?       

Kérnék igehelyet is.  


Válasz:

Péter

Ap. Csel. 5.15
"Úgyannyira, hogy az utczákra hozzák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök.."


98.

Milyen törvény nem vonható vissza Eszter könyvének írásai alapján
Kérek igét is. 


Válasz:

Az asszonyi engedelmesség törvényét.
Eszt. 1.15

 


- 28 -

 

99.

Mikor volt az, amikor megállt forgása közben a Föld?  


Válasz:

Mikor Mózes és a nép harcoltak Gibeonban az emóreusok ellen.  Az Ajalon völgyében.

Józs. 10.12
Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mondotta vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!

És megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein.


100.

Melyik kapuban ült egy járni nem tudó, akit a "Kőszikla" meggyógyított ?

Kérnék igehelyet is.


Válasz:

Ékes kapunak hívták

Apcsel 3,1-9 ben van megírva101.

Milyen rokonságban volt Márdokeus Eszter királynővel?

Igét is kérek.


Válasz:

Eszter Márdokeus nagybátyjának a lánya volt, tehát valószínűleg unokatestvére.

Eszt. 2.7
És ez gondviselője volt Hadassának, azaz Eszternek az ő nagybátyja leányának; mert sem atyja, sem anyja nem volt, és a leány szép alakú és szép ábrázatú vala, s mikor meghalt az ő atyja és anyja, Márdokeus leánya gyanánt magához fogadá.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 57
Tegnapi: 38
Heti: 95
Havi: 728
Össz.: 331 971

Látogatottság növelés
Oldal: Bibliai kvízjáték
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »