Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger

"Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei." Galata 3: 7/ - A Nyitott Menny irányvonal képviselője

IGEGYŰJTEMÉNYEK

TÉMÁK SZERINT1. témakör

KEGYELEM ÉS / VAGY TÖRVÉNY???


Mát 5,17

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé tegyem. Mát 7,12

„Ezért amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek az emberek, azt tegyétek ti is velük! Ez a törvény és a próféták tanításának lényege." Mát 22,36 - 40

„Tanító, melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben?" Ő így válaszolt: „»Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel!« Ez az első és legfontosabb parancsolat. A második ugyanannyira fontos, mint ez: »Szeresd úgy embertársaidat, mint saját magadat!« Ez a két parancsolat az egész törvény és a próféták írásainak alapja."


Mát 23,23

Rossz lesz nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből is, de elhanyagoljátok a törvény fontosabb tanításait: a becsületességet, a könyörületet és a hitet. Pedig ezt is kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni.  Jn 7,49

Bizony átkozott ez a tömeg, amely nem ismeri a Törvényt!"


 Róm 2,13

Pusztán attól, hogy ismeri a Törvényt, még senki sem válik Isten számára elfogadhatóvá. Isten csak azt az embert tekinti elfogadhatónak, aki meg is teszi, amit a Törvény követel. 


Róm 3,31

Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a Törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Egyáltalán nem! Sőt, inkább megerősítem a Törvény érvényességét a hit által.


Róm 6,14

A bűn nem fog uralkodni többé rajtatok, hiszen nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Róm 6,15

Mit tegyünk hát? Vétkezzünk, mivel már nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Semmiképpen! 


Róm 7,12

A Törvény és a parancs tehát szent, igazságos és jó. 


Róm 8,4

Így érte el azt, hogy a Törvény jogos követeléseinek meg tudjunk felelni.


Róm 13,8

Senkinek semmivel ne tartozzatok! De a szeretettel bizony tartoztok egymásnak! Mert aki szereti a másik embert, az engedelmeskedik a Törvénynek.  


Róm 13,10

A szeretet nem tesz semmit, ami a másik embernek rossz lenne. Ezért ha valaki szeret, akkor egyúttal engedelmeskedik a Törvénynek is. Jak 2,8 - 11

Ez a királyi törvény az Írásokban található: „Úgy szeresd a másik embert is, mint saját magadat!" Ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek! De ha az egyik embert fontosabbnak tartjátok a másiknál, akkor bűnt követtek el, és Isten Törvénye ellen vétkeztek. Hiszen ha valaki csak egy dologban bűnös, különben pedig az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész Törvény ellen vétkezik. Isten azt mondta: „Ne csald meg a feleségedet, vagy férjedet!" De ugyanaz az Isten ezt is mondta: „Ne kövess el gyilkosságot!" Így ha nem csalod meg a házastársadat, de meggyilkolsz valakit, akkor is az egész Törvény ellen vétkezel. Jak 4,11

Testvéreim, ne kritizáljátok egymást! Mert aki testvérét vádolja, vagy elítéli, az a Törvényt kritizálja és ítéli el. Ha pedig a Törvényt elítéled, akkor nem engedelmeskedsz neki, és bíróvá teszed magadat. 


1Tim 1,8

Tudjuk, hogy a Törvény jó, ha megfelelő módon élnek vele. 


Gal 5,19 - 26

Nyilvánvaló, hogy bűnös természetünkből ilyen dolgok származnak: paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vad mulatozás és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem öröklik Isten Királyságát! A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket dolgokat elítélné. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették bűnös természetüket szenvedélyeikkel és vágyaikkal együtt. Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért a Szent Szellem vezetését kell követnünk! Ne legyünk büszkék, ne ingereljük egymást, és ne irigykedjünk egymásra! 


1Kor 9,8

Vajon amit mondok, csupán emberi vélemény? Hát nem ugyanezt mondja a Mózesi Törvény is? 1Kor 9,9 - 10

Ott ugyanis ez van megírva: „Ne kösd be a száját a nyomtató ökörnek!" Talán Istennek csak az ökrökre van gondja? Nem értünk parancsolta ezt? Bizony, értünk van megírva, hogy aki a földet műveli, azzal a reménységgel szánt, hogy ő is részt kap majd a termésből. Hasonlóképpen van megírva ugyanez arról a munkásról is, aki csépel. 1Kor 9,11 - 12

Mi szellemi „magokat" vetettünk el köztetek, a ti érdeketekben. Vajon nagy dolog-e, ha úgy „aratunk", hogy anyagi dolgokat kapunk tőletek cserébe? Ha másoknak joguk van ehhez, nekünk sokkal inkább jogunk lenne rá! De mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, és nem fogadtunk el tőletek semmit. Inkább mindent eltűrünk, hogy ne akadályozzuk Krisztus örömhírének terjedését. 


2. témakör


 A keresztApCsel 2,23
Jézust a kezetekbe adták, ti pedig gonosz emberek segítségével keresztre feszítettétek, és megöltétek őt. De Isten előre tudta, hogy ez így lesz, mert minden az ő terve szerint történt.  

ApCsel 2,36
Ezért tudja meg Izrael egész népe, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette azt a Jézust, akit ti a keresztfán megöltetek. Ez egészen biztosan igaz!"  

ApCsel 3,21
Mert Jézusnak addig kell a Mennyben maradnia, amíg Isten mindent helyre nem állít. Erről Isten már régóta szólt szent prófétáin keresztül.  


Róm 6,6
Tudjuk, hogy régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették. Ez azért történt, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái.  


1Kor 1,17
Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az örömhírt elmondjam mindenkinek. De azt se okoskodó szónoklatokkal, nehogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a haláláról szóló üzenet elveszítse az erejét.  

1Kor 1,18
Mert akik a vesztükbe rohannak, azok a keresztről szóló üzenetet bolondságnak tartják. Számunkra azonban, akiket az Úr megment, ez az üzenet az Isten erejét jelenti.  

1Kor 1,23
Mi azonban egyedül Krisztusról beszélünk, akit keresztre feszítettek és meghalt. Ő a zsidók számára botrány, a nem zsidók számára pedig ez az egész bolondságnak tűnik.  

1Kor 2,2
Elhatároztam, hogy csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is csak úgy, mint aki meghalt a kereszten.  

1Kor 2,8
A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki nem ismerte fel ezt a bölcsességet. Hiszen, ha felismerték volna, nem feszítették (ölték) volna meg a Dicsőség Urát (Jézust) a kereszten.  


Gal 2,19
Többé nem élek már a Törvénynek. Engem ugyanis maga a Törvény ölt meg. Így azután a Törvény számára halott vagyok, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt ugyanis engem is keresztre feszítettek, és meghaltam.  

Gal 3,1
Ó, ti ostoba galaták! Ki tudott ennyire becsapni titeket?! Hiszen úgy írtuk le Jézus Krisztus kereszthalálát, mintha a szemetek előtt feszítették volna meg őt!  


Gal 6,14
Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével! A kereszten a világ meghalt a számomra, és én is meghaltam a világnak.  


- 2 -


Ef 1,7
A Fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az ő vére (halála) által. Őrajta keresztül kaptuk meg bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint.  

Ef 2,2
Ezekben a bűnökben éltetek, mint ahogy a mostani emberek élnek. Igen, ezek által azt a föld felett uralkodó szellemet követtétek, aki a levegőbeli hatalmasságok felett is uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek.  

Ef 2,12
Emlékezzetek rá, hogy akkor még a Krisztus nélkül éltetek, és nem tartoztatok Izrael népének közösségébe. Ezért semmi közötök nem volt Istennek a saját népével kötött szövetségeihez, amikhez ígéretek is kapcsolódnak. Reménység nélkül éltetek ebben a világban, és nem ismertétek az Istent.  

Ef 2,13
Igen, valamikor Istentől távol éltetek. De most, a Krisztus Jézusban közel kerültetek hozzá. Valóban, a Krisztus vére (halála) által jöttetek közel Istenhez.  

Ef 2,14
Mert a Krisztus Jézus a mi békességünk. Ő tette eggyé a zsidókat és a nem zsidókat. Ez a két csoport kölcsönösen gyűlölte egymást. El voltak választva, mintha fal lett volna közöttük. A Krisztus azonban ledöntötte a gyűlöletnek ezt a falát, amikor a saját testét feláldozta.  

Ef 2,15
Ugyanakkor, félretolta az útból a Törvény szabályait és rendelkezéseit is, hogy a saját uralma alatt ebből a két csoportból egyetlen új embert teremtsen, és így békesség legyen közöttük.  


Ef 2,16
Azt akarta, hogy ebből a két csoportból egy Test legyen, és kibékítse őket Istennel, a saját halála árán. Amikor a Krisztus meghalt a kereszten, akkor ezzel a két csoport közötti gyűlölködésnek is véget vetett.  

Fil 2,8
Amikor külsejét tekintve úgy élt, mint ember, megalázkodott, és tökéletesen engedelmeskedett Istennek. Még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt meg kellett halnia. Igen, a kereszten történt halála pillanatáig engedelmes maradt,  

Kol 1,20
és a Fiú által kössön békét mindenkivel, aki a Földön, vagy a Mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten.  

Zsid 13,15
Ezért Jézuson keresztül szüntelenül vigyük Isten elé áldozatunkat: dicsérjük őt szívvel-lélekkel, és hirdessük dicsőségét!  

1Pt 2,24
Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztfára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy többé ne a bűnöknek, hanem Isten számára elfogadható módon éljünk. Krisztus sebei által meggyógyultatok betegségeitekből.  


3. témakör

A vér

Mát 26,28
ez az én vérem, amivel elkezdődik a szövetség. Ez a vér sok emberért lesz kiontva, hogy a bűneik meg legyenek bocsátva.  


Luk 11,50
Ezért ezt a nemzedéket fogják megbüntetni minden próféta véréért, amit a világ kezdete óta kiontottak,  


Luk 22,20
Miután ettek, kezébe vette a poharat is, és ezt mondta: „Ez a pohár az új szövetség, ami az én véremmel kezdődik, ami értetek onttatik ki."


Jn 6,53
Jézus így válaszolt nekik: „Mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek.  


Jn 6,54
De aki eszi a testemet, és issza a véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.  

Jn 6,55
Mert az én testem igazi étel, és a vérem igazi ital.  

Jn 6,56
Aki eszi a estemet, és issza a véremet, az bennem él, és én őbenne.


  zsidó népek között.  

Róm 3,25
Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az, hogy türelmes volt, és a múltban nem büntette meg az embereket bűneikért.  

Róm 5,9
Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától Krisztus által! Hiszen Isten már elfogadott bennünket Krisztus vére (halála) által.  

Róm 7,1
Testvéreim, ti mind ismeritek Mózes Törvényét. Tudjátok azt is, hogy a Törvénynek csak addig van hatalma valaki felett, amíg él.  

Róm 7,4
Hasonlóan van ez veletek is, testvéreim. Ti is meghaltatok a Törvény számára Krisztussal együtt, amikor ő testileg meghalt. Így most már Krisztushoz tartoztok, aki azért támadt fel a halálból, hogy ezentúl Istennek szolgáljunk.  

Róm 8,12
Így tehát, testvéreim, nem vagyunk a régi emberi természetünk uralma alatt. Nem kell, hogy annak a kívánságai szerint éljünk.  


Ef 1,7
A Fiú által kaptuk a megváltásunkat is, az ő vére (halála) által. Őrajta keresztül kaptuk meg bűneinkre is a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint.

Ef 2,13
Igen, valamikor Istentől távol éltetek. De most, a Krisztus Jézusban közel kerültetek hozzá. Valóban, a Krisztus vére (halála) által jöttetek közel Istenhez.


legkisebbektől a legnagyobbakig.  

Zsid 9,7
A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy felajánlja Istennek. De csak azokért a bűnökért, amiket az emberek úgy követtek el, hogy nem tudták, hogy bűn az, amit tesznek.  

Zsid 9,12
Krisztus nem a kecskék, vagy borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a Mennyben bement a Szentek Szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement - és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést.  

Zsid 9,13
A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját rászórták az emberekre. Így tették őket „tisztává", de csak külsőleg.  

Zsid 9,14
Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes! Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Istent szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta fel magát Istennek az örökkévaló Szellem által.  


 Ezért nem volt érvényes a Régi Szövetség sem a vér, vagyis halál nélkül.  

Zsid 9,19
Mózes előbb az egész népnek elmondta a Törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és izsópot, és ráfröcskölte a vért a Törvény könyvére és az egész népre.  

Zsid 9,20
Azt mondta: „Ez a vér teszi érvényessé a Szövetséget, amit Isten parancsolt nektek."  

Zsid 9,21
Ugyanígy vérrel fröcskölte be a Szent Sátrat, és azokat az dolgokat, amiket a papok használtak.  

Zsid 9,22
A Törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell „megtisztítani", és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem.  

Zsid 9,25
De nem azért ment be, hogy újra meg újra feláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra meg újra be kellett vinnie a vért a Szentek Szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét.  

Zsid 10,4
Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket.  

Zsid 10,19
Ezért, testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei Szentek Szentjébe. Ez Jézus vére (halála) miatt lehetséges,  

Zsid 10,22
Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez! Hiszen a szívünket Jézus vére (halála) megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa testünkről a piszkot.  

Zsid 10,29
Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten Fiát „megtapossa"? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap! Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét (halálát), amellyel az Új Szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította! Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a Kegyelem Szellemét megbántotta!  


Zsid 11,28
Mózes hittel készítette el a pászkabárányt, és kente be az ajtófélfákat vérrel. Azért tette ezt, hogy a Pusztító hozzá ne nyúlhasson Izrael elsőszülött fiaihoz.  

Zsid 12,24
Jézushoz jöttetek, aki az Új Szövetséget megkötötte. Jézus véréhez jöttetek, amely megtisztít, és sokkal jobb dolgot jelent, mint Ábel vére.  


Zsid 13,11
Mert a főpap az állatok vérét beviszi a Szentek Szentjébe bűnért való áldozatul, de azoknak az állatoknak a testét a táboron kívül el kell égetni.  

Zsid 13,12
Ugyanígy, Jézus is a város kapuján kívül szenvedett. Azért halt meg, hogy a saját vére (halála) által tegye a népét szentté.  

Zsid 13,20
A Békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája nagy Pásztorát, a mi Urunkat, Jézust. Igen, az Örökkévaló Szövetség vére által támasztotta fel!  


1Jn 1,7
De ha valóban abban a világosságban élünk, amelyben maga Isten is él, akkor mi, akik hiszünk, közösségben vagyunk egymással. Akkor Jézusnak, Isten Fiának vére (halála) megtisztít, és tisztán tart bennünket minden bűntől.  


Jel 1,5
Jézus Krisztustól. Ő a hűséges tanú, aki elsőként támadt fel a halottak közül, és aki a Föld összes királyának fejedelme. Jézus mindig szeretett bennünket, és a saját vére árán véglegesen megszabadított a bűneinktől.


Jel 12,11
De testvéreink legyőzték a Vádlót. A Bárány vérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Legyőzték, mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem féltek a haláltól sem.  4. témakör


Bűnös emberi természetről ezt mondja Isten Igéje:Mát 9,13
Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent az, hogy »Én irgalmasságot akarok, nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy igaz embereket hívjak el, hanem hogy bűnösöket."  

Mát 11,19
Eljött az Emberfia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Erre ezt mondjátok: »Nézzétek, milyen falánk és iszákos ember! Vámszedők és a bűnösök barátja! «De a bölcsességet az eredményei igazolják."  


Mk 8,38
Ha valaki szégyell engem és tanításaimat ez előtt a hűtlen és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön az Atya dicsőségében a szent angyalokkal."  


Luk 15,7
Ezért mondom nektek: ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös miatt, aki megváltoztatja az életét, mint kilencvenkilenc igaz ember miatt, akiknek nincs szükségük arra, hogy megváltoztassák az életüket.  

Luk 15,10
Ezért mondom nektek: Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös ember megváltoztatja az életét."  


Jn 8,24
Megmondtam nektek: bűnösen haltok meg. Bizony, ha nem hiszitek, hogy ÉN VAGYOK, akkor bűnösen haltok meg."  


Jn 9,31
Tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és az ő akaratát teljesíti, annak teljesíti a kérését.  

Jn 9,41
Jézus pedig így felelt: „Ha vakok volnátok, nem volnátok bűnösök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, bűnösök maradtok."  


Róm 5,16
Ez a kegyelem-ajándék azonban nem olyan, mint Ádám bűnének következménye. Hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben, a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára.  

Róm 5,19
Ahogyan egyetlen ember engedetlensége következtében sok ember bűnössé lett, úgy egyetlen ember engedelmessége által sokan elfogadhatóvá válnak Isten számára.  


2Kor 13,2
Legutóbb, a második látogatásom alkalmával, személyesen figyelmeztettem azokat, akik korábban vétkeztek. Most, hogy távol vagyok, ismét figyelmeztetek mindenkit, aki vétkezik: amikor ismét hozzátok jövök, nem leszek elnéző a bűnösökhöz!  

Gal 5,13
Testvéreim! Isten benneteket szabadságra hívott el! Csak ne használjátok ezt a szabadságot a bűnös természetetek kívánságaira! Inkább szeretettel szolgáljatok egymásnak!  


Gal 5,16
Ezért azt javaslom, engedjétek, hogy a Szent Szellem irányítsa a viselkedéseteket. Akkor bűnös természetetek kívánságai nem fognak érvényesülni.  

Gal 5,17
Mert a bűnös természet a Szent Szellem ellen támad, a Szent Szellem pedig a bűnös természetünk ellen. Ezek tehát állandó harcban állnak egymással. Ebből következik, hogy nem azt teszitek, amit szeretnétek.  

Gal 5,19
Nyilvánvaló, hogy bűnös természetünkből ilyen dolgok származnak: paráznaság, erkölcstelenség, szexuális bűnök,  

Gal 5,24
Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették bűnös természetüket szenvedélyeikkel és vágyaikkal együtt.  

Gal 6,8
Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének kívánságait, annak a bűnös természete örök halált terem, és ezt fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszésére vet, az a Szent Szellemből arat örök életet.  

Ef 2,3
Valamikor mi is mindnyájan közéjük tartoztunk, és bűnös természetünk kívánságait követtük. Igyekeztünk kielégíteni, amit bűnös természetünk kívánt, és a saját elgondolásainkat akartuk megvalósítani. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna.  

1Tim 1,9
Azt is tudjuk, hogy a Törvény nem azok ellen készült, akik jót tesznek. Olyan emberek miatt adták, akik a Törvényt semmibe veszik, lázadók, Istent nem tisztelik, bűnösök, istentelenek, hitetlenek, apa-gyilkosok, anya-gyilkosok, gyilkosok,  

1Tim 1,15
Amit most mondok, az igaz. Bárcsak mindenki felismerné és elfogadná: Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse! Ezek közül pedig én vagyok a legbűnösebb.  

1Tim 1,16
De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösön, hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan a türelme. Azt akarta, hogy példa legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre.  


Jak 1,15
Ez a gonosz kívánság azután gyökeret ver benne, majd bűnös tetteket eredményez. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálhoz vezet.


Jak 2,10
Hiszen ha valaki csak egy dologban bűnös, különben pedig az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész Törvény ellen vétkezik.  

Jak 4,8
Jöjjetek közel Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok! Ti bűnösök, takarítsátok ki a bűnöket az életetekből! Tisztítsátok meg a szíveteket, és ne próbáljátok többé Istent is, meg a világot is követni!  

Jak 5,20
Aki segít neki, tudja meg, hogy a haláltól menti meg annak a bűnösnek a lelkét, egyúttal pedig sok bűnt segít eltakarni.  


1Pt 4,18
Ha „nehéz az igaznak megmenekülni", mi lesz az istentelenek és a bűnösök sorsa?  

2Pt 2,10
Ez a büntetés különösen azokra vonatkozik, akik bűnös emberi természetük romlott kívánságai szerint élnek, meg azokra, akik semmibe veszik Isten fennhatóságát. Ezek a hamis tanítók vakmerők, elbizakodottak, és a saját fejük után mennek. Még attól sem riadnak vissza, hogy dicsőséges lényekről gonoszul és káromkodva beszéljenek.  

1Jn 1,8
Ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor magunkat csapjuk be, és nincs bennünk az igazság.  

1Jn 2,16
Ezek azok a gonosz dolgok, amik a világban vannak: olyan dolgokat kívánunk, amik bűnös természetünknek tetszenek, megkívánjuk azokat a bűnös dolgokat, amiket megláttunk, büszkék vagyunk arra, amink van. Mindezek nem az Atya-Istentől, hanem a világból származnak.  


Júd 1,19
Ezek azok, akik viszálykodást okoznak közöttetek. Saját bűnös természetük kívánságai uralkodnak rajtuk, és nem lakik bennük a Szent Szellem.  

Júd 1,23
Másokat pedig a tűzből is ragadjatok ki, hogy megmentsétek őket! Legyetek óvatosak, amikor bizonyos embereken könyörültök! Még a régi bűnös természet által bemocskolt ruhát is gyűlöljétek!  


5. témakör


A közbenjárás szolgálata


Jeremiás siralmai 2:19

„Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt! Emeld föl hozzá kezeidet kisgyermekeid életéért."


Máté 18:19

„Ha közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én Mennyei Atyám."


V.Mózes 32:30:

„Másfelől egy kergethet ezret, és kettő űzhet tízezret."


Alapozó imádság ÖNMAGUNKÉRT!

(Érdemes a társunkkal vagy egy, illetve több testvérrel együtt megimádkozni - egy akaraton!)


Uram!

Hódolok előtted, hatalmas nagyságod előtt!

Tudom, hogy emberi képességeimet meghaladó feladat gyermekeim és a környezetemben lévő fiatal keresztények, vagy kereszténnyé váló emberek nevelése a Te akaratod szerint.

Szükségem van rád, hogy segíts ebben!

Együtt akarok működni veled és részesülni szeretnék a Te bölcsességedben, ítélőképességedben, kinyilatkoztatásaidban és vezetésedben!

Erődre, türelmedre és végtelen szeretetedre is szükségem van! Szeretném, ha ezek áradnának rajtam keresztül minden ember, de főleg a családom tagjai felé, és azok felé, akik felé szolgálok a Te nevedet felemelve.

Taníts engem úgy szeretni, ahogy TE szeretsz. Ha valamiben szükségem van gyógyulásra, szabadulásra, változásra, érésre vagy kiteljesedésre, akkor téged hívlak, végezd el azt bennem!

Segíts, hogy igazságban és feddhetetlenségben járjak előtted!

Taníts engem utaidra, tégy alkalmasság az engedelmességre! Csak azt akarom tenni, ami kedves előtted!

Tedd nyilvánvalóvá bennem a Szent Szellem szépségét! Tégy engem példaképpé az istenfélelemben! Nyisd meg előttem a kapcsolatteremtésnek, a tanításnak és nevelésnek azokat az ismereteit, amelyekkel rendelkeznem kell!

Tegyél olyan szülővé,  amilyenné Te akarod, hogy váljak! Taníts imádkozni és igazán közbenjárni gyermekei és hívőtársaim, valamint a bűnösök életéért!

Uram, Te azt mondtad az igédben:

„És mindazt, amit hittel kértek imádságotokban, megkapjátok." (Máté 21:22)

Jézus Krisztus nevében kérlek, növeld a hitemet, hogy elhiggyem mindazt, amit a szívemre helyeztél a gyermekeimmel, és a keresztény testvérekkel, és egyéb emberekkel kapcsolatban!

Köszönöm, Uram! Hálát adok mindezért Jézus Krisztus nevében! Ámen!


János 15:16

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek és megmaradjon a ti gyümölcsötök, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.


Példab.20:7

„Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek."

Uram, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád, és átadom Neked gyermekeimet, ...... és .....-t (és ...... barátomat, stb...).

Meg vagyok győződve arról, hogy egyedül Te tudod, mi a legjobb a számukra. Te tudod, mire van szükségük. Átengedem őket Neked. Gondoskodj Te róluk! Oltalmazd őt!

Elszánom magam arra, hogy mindenért, ami csak eszembe jut, vagy amit Te szívemre helyezel, imádkozni fogok.

Taníts engem, hogyan imádkozzam, és vezess engem, hogy miért imádkozzam!

Segíts, hogy amikor imádkozom, ne a saját akaratomat erőltessem Rád és őrájuk!

Taníts úgy imádkozni, hogy a TE akaratod valósuljon meg az életükben!

Köszönöm, hogy nem egyedül kell nevelnem a gyermekeimet (és a fiatal keresztényeket, stb...), hanem munkatársi közösségben lehetek Veled nevelésükben.

Nagyon hálás vagyok, hogy nem kell a világ megbízhatatlan és mindig változó gyermeknevelési módszereire támaszkodnom.

Amikor Hozzád imádkozom, világos útmutatással és bölcsességgel ruházol fel gyermekeimmel kapcsolatban!

Köszönöm Uram, a Te különleges ajándékodat, ezeket a gyermekeket (és megtért keresztényeket, barátokat, stb...).

Mivel Igéd kijelenti, hogy minden jó ajándék Tőled származik, ezért tudom, hogy Te adtad őket nekem, hogy gondozzam és neveljem őket. Kérlek, támogass engem!

Mutasd meg számomra azokat a területeket, amelyekben görcsösen ragaszkodom saját elképzeléseimhez.

Tegyél képessé arra, hogy rábízzam őket maradéktalanul a Te védelmedre, vezetésedre, bölcsességedre!

Segíts, hogy ne félelmek között éljek, hanem örömben és békességben, tudva, hogy Te minden ügyemet a kezedben tartod!

Mindenben Rád támaszkodom! És ezen a napon Rád bízom a gyermekeimet (ismerőseimet, stb...), és átengedem neked őket a TE kezedben a názáreti Jézus Krisztus nevében!

Ámen!


Máté 7:11

„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik Tőle?"


Zsolt.: 103: 17-18

„De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, s igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései teljesítésével."


Ézsaiás 65:23

„Nem hiába fáradoznak, és nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez, ivadékaival együtt."


Zsolt. 127:3

„ Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom."


Uram, hozzád emelem gyermekimet (..... és ......), és kérlek, hogy vedd körül őket oltalmaddal! Őrizd meg őket, lelküket, testüket, értelmüket és érzéseiket minden gonoszságtól és veszélytől, minden ördögi befolyástól és csapdától!

Különösen azért könyörgök, hogy őrizd meg őket a balesetektől, betegségektől, sérülésektől, vagy más testi, értelmi vagy érzelmi károsodástól!

Imádkozom, hogy „szárnyaid árnyékában" találjon menedéket, „míg elvonul a veszedelem"! (zsolt. 57:2)

Rejtsd el mindenféle gonosz hatás elől, ami árthatna neki! Őrizd meg biztonságban minden rejtett veszélytől! Ne érje el őt egyetlen ellene irányuló fegyver sem! Köszönöm, Uram a védelemről szóló sok ígéretedet! Segíts gyermekemnek, hogy a Te utadon járjon, és akaratodnak engedelmeskedve éljen! Soha ne kerüljön ki a TE védelmed alól! Őrizd meg biztonságban mindenben, amit tesz, és mindenhol, ahová megy! Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.


Zsolt.91:1-2

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!"


Ésaiás 43:2

„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok ,és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg."


Ézsaiás 54:17

„Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr"


Zsolt.91:9-10

„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás."


Zsolt.4:8

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg Uram, hogy biztonságban élhessek."Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 38
Heti: 104
Havi: 737
Össz.: 331 980

Látogatottság növelés
Oldal: Igegyűjtemények témák szerint
Ábrahám Gyermekei Keresztény Közösség - Krisztus Teste - Eger - © 2008 - 2018 - abrahamgyermekei.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: dicséretek szövegei - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »